Kristus, vyzdvihnutý nad nebesia, je Pánom vesmíru

Kristus, vyzdvihnutý nad nebesia, je Pánom vesmíru

Štyridsať dní po vzkriesení slávime Nanebovstúpenie. V kostole sme v tento deň čítali začiatok Skutkov apoštolov, ktoré hovoria o tejto udalosti.
Aký je správny obsah tohto čítania ? Hovorí o odchode Krista k Otcovi, vieme, že Kristus sľúbil apoštolom, aby s nami zostali navždy. Počujeme o Kristovom výstupe do neba, ale čudujeme sa, je to naozaj o vstávaní nad zem. Čo znamenajú slová z ,,Vyznania viery “ : "Vystúpil do neba.", sedí po pravici Boha Otca všemohúceho “ ?

Ježiš Kristus, pán vesmíru

Pre úplné pochopenie tohto, čo nám Boh zjavuje pri čítaní Skutkov apoštolov, prečítajte si úryvok zo sv.. Pavla Efezanom, ktorý sa číta aj na sviatok Nanebovstúpenia Pána :
"Boh nášho Pána Ježiša Krista.", keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil po pravici na nebeské miesta, všetko si dal pod nohy, a urobil ho predovšetkým hlavou Cirkvi, čo je Jeho Telo, Sú toho plné, ktorý napĺňa všetko všetkými prostriedkami “ (Napr 1, 17.20.22-23).

Boh najlepšie zjavil svoju moc a slávu, keď vzkriesil Krista z mŕtvych. A slová : "Posadil ho po jeho pravej ruke.", na nebeských miestach…„znamenajú, že Boh povýšil Ježiša nad všetko stvorenie. Dal všetko pod svoju vládu. Ježiš Kristus je teda Pán (Kyrios) celý vesmír. Otec Mu udelil najvyššiu slávu, a tak odpovedal na svoju veľkú lásku prejavenú v poslušnosti Otcovej vôle.

Udalosť nanebovstúpenia je zjavením Kristovej slávy, náš Pán. Preto keď sme čítali v kostole na Deň Nanebovstúpenia, že Kristus vstal pred apoštolmi a mrak im ich vzal z dohľadu (Dz 1, 9), Sám Boh nám zjavuje tento obraz, že Kristus ako človek bol povýšený nad anjelov, sedí „po Božej pravici“ (Rz 8, 34), teda v sláve Otca.

V liste sv.. Peter, nájdeme iný obrázok. Sv.. Piotr píše, že Kristus „šiel dokonca ohlasovať (spása) duchovia zamknutí vo väzení…“ (1 P 3, 19), teda v priepasti. Rovnaký obraz nájdeme v „Apoštolskom vyznaní viery“ v slovách „zostúpil do pekla“, teda do priepasti. Cirkevní otcovia hovoria o Ježišovom zostúpení do podsvetia.

Všetky tieto výrazy hovoria o rovnakej pravde, že Ježiš Kristus je Pánom všetkého stvorenia, rovnako ako títo ľudia, ktorí existovali a zomreli, predtým, ako prišiel na zem a zachránil svet. Obrázok Ježiša plávajúceho nahor, ako obraz Krista zostupujúceho na zem, súvisí to s obrazom štruktúry vesmíru (vonkajší priestor), čo mali súčasníci autorov novozákonných kníh. Podľa týchto predstáv sa vesmír skladal z plochej Zeme, podsvetie a nebo, umiestnený nad modrou klenbou. Aj keď sa naše chápanie štruktúry vesmíru zmenilo - pravda vyjadrená na týchto obrázkoch je pre nás dnes dôležitá : Ježiš Kristus je Pánom vesmíru.

Ježiš Kristus je Pánom Cirkvi

V liste, ktorú si prečítal na začiatku, sv. Paweł tiež píše, že Boh „vložil všetky veci pod seba (Kristus) nohy, a urobil ho predovšetkým hlavou Cirkvi, čo je jeho telo “. To znamená, že Ježiš Kristus je Kráľom všetkého stvorenia a Pánom Cirkvi. Skrze Ducha Svätého pokračuje v diele spásy v Cirkvi dnes, ktorú založil na zemi. Je neviditeľnou hlavou tejto cirkvi. Kristus prostredníctvom svojej Cirkvi spája a transformuje svet.
Štyridsiaty deň po Veľkej noci teda slávime Nanebovstúpenie Pána v Cirkvi. Táto slávnosť nám pripomína, že živý a víťazný Kristus prebýva so svojím Otcom v nebi. Ale zároveň nám to hovorí tento sviatok, že Kristus vládne a stará sa o Cirkev. Vzostupom sa skončilo obdobie Kristovej viditeľnej prítomnosti medzi ľuďmi, ale Kristus zostáva medzi svojim ľudom, aj keď iným spôsobom, duchovným spôsobom, pre oči nepostrehnuteľný, skutočné napriek tomu.

Ako odpoviem Bohu ?

Ježiš Kristus je vzkriesený a vyzdvihnutý pre našu spásu. Je Pánom „podsvetia“., zem a nebo “, Pán celého vesmíru. Je tiež mojím Pánom. Naozaj kladiem autoritu Ježiša Krista nad všetky autority? ? Naozaj ho poslúcham a napĺňam jeho učenie? ? Ako často sa stretávam s Kristom prítomným v Cirkvi ?

Na sviatok Nanebovstúpenia si budem osobitným spôsobom uvedomovať sám seba, že Boh mi zjavuje Kristovo povýšenie a môj vzťah s ním v Cirkvi, ktorého Hlava je On.

Ježiš Kristus, Pán vesmíru, Chválim slovami cirkevnej hymny „Chválime ťa Bože“ :

"Prelomil si bránu smrti.", dennodenne jej potieral múku, a rajská krajina života, otvorili ste sa sami sebe.

Sedíte po pravici Božej. V sláve Otca, jediného Syna,

Ale keď zaznie prudká trúba, prídete súdiť ľudské skutky.

Prosím, služobníci milosti nehodní, Pomoc, zmyť hriech, ktorý škvrny,

Akonáhle ste nás vykúpili z trestného činu, drahý jej Krvi v potokoch

■ Pomyśl:

1. O czym mówi nam czytanie z Dziejów Apostolskich w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ?
2. Jak możemy zrozumieć obraz wniebowstąpienia Jezusa w świetle Listu św. Pavla Efezanom (1, 17-23) ?
3. Co mówi św. Petra o spáse ľudí, ktorí žili pred narodením Krista ?
4. Z jakim wyobrażeniem o kosmosie związane są obrazy biblijne „wniebowstąpienia” i „zstąpienia do otchłani” ?
5. Kim dla Kościoła jest Jezus Chrystus według Listu św. Pavla Efezanom ?

■ Zapamiętaj:

46. Co Bóg objawił przez wydarzenie wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa ?
Skrze udalosť nanebovstúpenia Ježiša Krista Boh zjavil, že Kristus ako človek je Pánom celého vesmíru.

47. Kto jest Głową Kościoła ?
Ježiš Kristus je hlavou Cirkvi.

■ Zadanie :

1. Przeczytaj z Listu św. Pavla Philovi 2, 9-10 a porovnaj obsah týchto veršov s učením o Ježišovom výstupe a zostupe do priepasti.
2. Jakie zwyczaje do dziś zachowywane przypomina ci wyrażenie : „Sedí na pravej ruke“ ?

Zanechať Odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *