Kto popełnia grzech, odwraca się od Boga i zadaje ranę Kościołowi

Kto popełnia grzech, odwraca się od Boga i zadaje ranę Kościołowi

Kto grzeszy, stara się w jakiś sposób swoje grzechy usprawiedliwić. Jedni twierdzą, że to, co czynią, nie jest grzechem, bo nikomu nie dzieje się przy tym krzywda albo że nikt o tym nie wie. Drudzy tłumaczą się, że wszyscy tak postępują. A jak jest naprawdę ? Czym jest grzech ? Co o tym sądzisz ?

Każda krzywda ludzka jest grzechem wobec Boga

Bóg obdarzył ludzi takimi dobrami, jak życie, zdrowie. Powierzył im ziemię, aby czynili ją sobie poddaną i aby z jej dóbr korzystali wszyscy ludzie. Bóg postanowił również, aby człowiek rósł i rozwijał się w rodzinie. Pragnął, aby między ludźmi panowała jedność, zgoda i wzajemna życzliwość. Taka jest wola Boża, czyli stwórczy plan Boży względem ludzi, którego celem jest dobro każdego człowieka i wszystkich ludzi razem. Woli Bożej strzegą ustanowione przez Niego przykazania.
Każda krzywda wyrządzona innym ludziom, jak nieżyczliwość, szkodzenie na zdrowiu, rozbijanie rodziny, niszczenie dobrej opinii drugich, narusza wolę Bożą, dlatego jest grzechem.

Grzechem jest wszystko, co niszczy wspólnotę życia z Bogiem

Bóg pragnie również, aby panowała jedność między Nim a ludźmi. Objawił się ludziom, wezwał ich słowem do współżycia ze sobą, obdarzył ich swoim życiem.
Kto naraża się na utratę wiary, zaniedbuje modlitwy, nie oddaje czci należnej Bogu, niszczy tę jedność, popełnia grzech.

Grzech zadaje ranę Kościołowi

Należysz do Kościoła. Jest on Ludem Nowego Przymierza zjednoczonym z Bogiem. Zadaniem jego jest oddawanie czci Bogu i prowadzenie wszystkich ludzi do jedności z Bogiem. Dlatego Kościół jest święty i powinien być święty we wszystkich swoich członkach. „Albowiem Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą” (Ef 5, 25-26). Chrześcijanin, który popełnia grzech, umniejsza świętość Kościoła i jak gdyby rani Kościół. Nawet jeśli jest to grzech ukryty, Kościół w nim samym jest mniej święty.

Ponadto rana, jaką grzech zadaje Kościołowi, utrudnia mu jednoczenie ludzi z Bogiem. Każdy więc grzech jest krzywdą wobec Kościoła.

Grzech jest największym złem

Każdy z nas potępia krzywdę. Zrozumiałeś, że każda krzywda jest grzechem. Pragniesz żyć w jedności z Bogiem. Grzech tę jedność narusza. Jesteś dumny z przynależności do Kościoła, a grzech ten Kościół rani. Są jednak takie chwile, a pokusa jest tak wielka, że człowiek mówi sobie : grzech nie jest znów takim złem.
Czym naprawdę jest zło grzechu, dopiero wtedy możemy zrozumieć, gdy spojrzymy na grzech w świetle Męki i śmierci Jezusa Chrystusa. W Wielki Piątek, gdy wspominamy Mękę i śmierć naszego Zbawiciela, Bóg kieruje do nas słowa Izajasza proroka :
„On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze;
a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją,
tak On nie otworzył ust swoich!
Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem ?
Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących ; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć” (Iz 53, 5-8).
„Zapłatą” za grzech człowieka jest Męka i śmierć Syna Bożego.

Grzechy śmiertelne i powszednie

Rozróżniamy grzechy śmiertelne, czyli ciężkie, i powszednie, czyli tzw. lekkie. Czy zło grzechu, które zrozumiałeś, odnosi się do wszystkich grzechów ? Czy Chrystus cierpiał za wszystkie grzechy ? Czy można któryś z nich lekceważyć ?
Kto czyni wielkie zło czynem, słowem, myślą, a nawet zaniedbaniem, całkowicie świadomie i dobrowolnie, ten popełnia grzech śmiertelny. Tym samym odchodzi całkowicie od Boga i pozbawia się udziału w Jego Królestwie. Zabija w sobie życie Boże. Przestaje być świętym, przyjacielem Boga. Jeżeli nadal wierzy, pozostaje w łonie Kościoła, ale tylko ,,ciałem” a nie „sercem”, jest jego martwą cząstką (KK 14). Przez grzech śmiertelny sam wyklucza się z żywej wspólnoty i dlatego bez popełniania świętokradztwa nie może w pełni uczestniczyć w Eucharystii, przyjmując Ciało Pańskie. Jest jak ta sucha latorośl, która powinna być odcięta.
Nie wszystkie grzechy zabijają w człowieku życie Boże. Niektóre z nich osłabiają wspólnotę człowieka z Bogiem, niejako ranią życie Boże. Te właśnie grzechy nazywamy powszednimi (lekkimi). W przeciwstawieniu do grzechu ciężkiego moglibyśmy je nazwać raniącymi.
Grzech raniący popełnia ten, kto pragnie postępować zgodnie z wolą Bożą, ale zdarza mu się, że dopuszcza się jakiejś mniejszej krzywdy lub zaniedbania w swoim stosunku z Bogiem. Czasem człowiek czyni wielkie zło, ale sobie z tego nie zdaje w pełni sprawy lub nie czyni tego zupełnie dobrowolnie. Wtedy popełnia tylko grzech raniący.
Jak widzisz, również i grzechy raniące są krzywdą ludzi i odwróceniem się od Boga. Za nie również Chrystus cierpiał. Eucharystia leczy osłabioną przyjaźń z Bogiem oraz umacnia chrześcijanina w miłości do Boga i do ludzi. Gładzi zatem grzechy raniące, czyli powszednie.
Jak rana może być większa lub mniejsza, może nawet prowadzić do śmierci, tak też w każdym grzechu raniącym, czyli powszednim, może być różne zło. Dlatego badaj zawsze, jaką wyrządziłeś krzywdę, jak wielkie popełniłeś zło. I chyba nigdy nie będziesz tłumaczył się, że „to tylko grzech powszedni, lekki”.

Jak odpowiem Bogu ?

Może zrozumiałeś lepiej, jak wielkim złem jest każdy grzech człowieka. Czy nie lekceważysz sobie grzechów ? Co robisz, aby unikać każdego grzechu ? Potrzebna jest w tym pomoc Boża. Co czynisz, aby coraz lepiej poznać wolę Bożą i według niej postępować ? Czy w każdą niedzielę i święto starasz się w pełni uczestniczyć we Mszy św. ?
Zastanów się nad słowami z psalmu 118 : „Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują według prawa Pańskiego. Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano. Oby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twych ustaw”.

■    Pomyśl:

1.    Dlaczego każde zło wyrządzone bliźnim jest grzechem ?

2.    Jakie grzechy naruszają więzy jednoczące bezpośrednio ludzi z Bogiem ?

3.    Na czym polega rana zadana Kościołowi przez grzech ?

4.    Jak Męka Chrystusowa ukazała nam zło grzechu ?

5.    Na czym polega zło grzechu śmiertelnego ?

6.    Na czym polega zło grzechu raniącego, czyli powszedniego ?

■    Zapamiętaj:

59.    Dlaczego powinniśmy unikać każdego grzechu ?

Powinniśmy unikać każdego grzechu, ponieważ grzech sprzeciwia się stwórczemu planowi Bożemu, rani Kościół i utrudnia spełnienie jego misji w świecie.

60.    Co nazywamy grzechem śmiertelnym ? Grzechem śmiertelnym nazywamy takie słowo, czyn lub myśl, a nawet zaniedbanie, przez które człowiek świadomie i dobrowolnie w rzeczy ważnej sprzeciwia się woli Boga i przez to zabija w sobie życie Boże.

■    Zadanie :

1.    Wytłumacz, dlaczego grzechy powszednie można nazwać również grzechami raniącymi.

2.    Wypisz z nabożeństwa „Drogi Krzyżowej” i z „Gorzkich żalów” zdania mówiące o tym, że przyczyną Męki i śmierci Chrystusa są nasze grzechy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *