Jezus Christus openbaart, dat hij de Zoon van God is

Jezus Christus openbaart, dat hij de Zoon van God is

Je hebt al uit de Schrift geleerd, dat Jezus het Koninkrijk van God heeft ingewijd, voorzegd door de profeten. Het mysterie van dit koninkrijk wordt onthuld in het woord, in de daden en in de persoon van Christus, wie kwam, om mensen Gods leven te geven en ze een gezin van Gods kinderen te maken. Het is een geweldig cadeau dat aan mensen wordt gegeven, en tegelijkertijd de belofte van God. Is er iemand, wie kan deze belofte nakomen ? Wat is de garantie van de vulling? ? Wie is Jezus Christus ?

Jezus 'getuigenis van zichzelf

Soms ziek, genezen door Jezus, ze noemden hem de Zoon van God, bijv.. riep de bezeten man van Gerasa : "Wat wil je van me, Jezus, Zoon van de allerhoogste God ?​ (Mk 5, 7). Deze titel verbaasde de mensen van die tijd niet. Het is in verschillende betekenissen gebruikt. De Israëlieten werden zonen van God genoemd, omdat ze door een verbond aan God toebehoorden. Mensen werden ook zonen van God genoemd, die Gods deugden in hun leven en daden imiteerden. Bijvoorbeeld. De Heer Jezus roept deze zonen van God, die vrede sluiten (door. Mt 5, 9). In het Oude Verbond werd de Zoon van God de Messias genoemd. Daarom noemden ze Jezus ook de Zoon van God, die in hem de beloofde Messias zagen. Hij werd echter niet als God beschouwd, als gelijk aan God, omdat het moeilijk was voor de Joden om het te begrijpen. Ze kenden maar één God - Jahweh.
Maar Jezus Christus heeft het geopenbaard, hoe is zijn zoonschap werkelijk. Hij onthulde, dat hij de Zoon van God is in een heel andere zin. Hij deed dat aan het begin van de Passie voor de Joodse Raad. Dit is wat het evangelie volgens St.. Luke :
"Eens is de dag gekomen, de oudsten van het volk waren bijeengekomen, de overpriesters en schriftgeleerden en lieten hem voor hun raad brengen. Ze zeiden : «Als u de Messias bent, vertel ons ". Hij antwoordde ze: "Als ik je het vertel, je zult me ​​niet geloven, en als ik het je vraag, je geeft me geen antwoord. Maar vanaf nu zal de Mensenzoon aan de rechterkant van Gods almacht zitten ». Iedereen schreeuwde het uit: «Dus jij bent de Zoon van God ? »Hij antwoordde ze : "Zo. Ik ben hem ». En ze schreeuwden het uit : «Waar hebben we nog meer een getuigenis voor nodig? ? We hebben tenslotte zelf uit zijn mond gehoord »" (Luke 22,66-71).
Op verzoek van de hoogste religieuze autoriteit van het uitverkoren volk, geeft Jezus toe, dat hij de Messias is, voorzegd in het boek Daniël ,,De zoon des mensen '. "Voortaan zal de Mensenzoon aan de rechterkant van Gods almacht zitten". Jezus verklaart, dat hij de Zoon van God is in een heel andere zin dan voorheen werd begrepen. Hij is gelijk aan God. Deze bekentenis werd als zijn grootste fout beschouwd. Evangelie van St.. Mateusz voegt eraan toe, dat deze belijdenis van Christus door het Concilie als godslastering werd beschouwd en ter dood veroordeeld. Want de joden beschouwden dit als een godslasteraar, die zichzelf gelijk maakte aan God.

Vader en zoon

Is Jezus, De zoon des mensen, deelt niet in de macht en heerlijkheid van God tot aan zijn dood en opstanding ? We vinden het antwoord ook in het Evangelie, vooral in St.. Jana. Evangelie van St.. Johannes vertelt over de meningsverschillen tussen de joodse schriftgeleerden en Jezus van Nazareth. Toen Jezus sprak, dat God zijn Vader is, toen waren de joden er verontwaardigd over, dat hij zichzelf gelijk maakt aan God.
'Jezus vertelde het hun als reactie :
"Voorwaar, voorwaar, ik zeg u : De zoon kon in zijn eentje niets doen, als hij de Vader niet had zien doen. Voor het zelfde, wat hij doet, evenzo doet de Zoon »" (J 5, 19).
Er is dus een innige eenheid van actie tussen de Vader en de Zoon.
Bovendien geeft de Vader de Zoon de macht om leven te geven en de macht om te oordelen, daarom zijn beide het waard om gelijk te aanbidden :
'Want zoals de Vader de doden opwekt en leven geeft, zo geeft ook de Zoon leven aan hen, wat hij wil. Want de vader oordeelt over niemand, maar hij gaf alle oordeel aan de Zoon, opdat allen de Zoon mogen aanbidden, terwijl ze de Vader aanbidden " (J 5, 21-23).
Toen de Joden weigerden zijn woorden te geloven, hij was met ze aan het praten :
'Zelfs als je me niet gelooft, geloof mijn werken, dat u mag weten en weten, dat de Vader in mij is, en ik ben in de Vader " (J 10, 38).
Het zijn werken voor alle mensen : Zijn leren, wonderen gedaan, en vooral dood en opstanding. Evangelie van St.. John laat zien, zoals Jezus ons leert, dat de actie van de Vader en de Zoon één is, dat de Vader en de Zoon innig met elkaar verenigd zijn en dat ze gelijkelijk dienen te worden aanbeden. Jezus de Messias is daarom vanaf het begin in alles gelijk aan zijn Vader (door. J 10, 33).

Het geloof van de kerk

De kerk geloofde en onderwees vanaf het allereerste begin, dat Jezus Christus de ware Zoon van God is, gelijk aan de Vader.
De evangeliën die na de dood en opstanding van Christus zijn geschreven, zijn een uitdrukking van dit geloof. De eerste christenen leefden het en gaven er hun leven voor. We belijden het ook. Christelijk leven is leven ,,in het geloof van de Zoon van God, die van ons hield en zichzelf voor ons gaf " (door. Ga 2, 20). Het is ook een anticipatie op de dag van Jezus 'wederkomst, voor dag, waarin de heerlijkheid van de Zoon van God volledig zal worden geopenbaard.
Dit geloof van de Kerk komt het duidelijkst naar voren in de liturgie. In de liturgie bidt de Kerk gewoonlijk tot God de Vader : ,,Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die voor altijd en altijd met je leeft en regeert ". In sommige massale gebeden bidt hij ook tot Jezus, De zoon van God.

Hoe zal ik God antwoorden ?

Op Palmzondag en Goede Vrijdag luisteren we naar de beschrijving van de Passie van onze Heer Jezus Christus. We zien Hem afgewezen door het uitverkoren volk, ter dood veroordeeld, een van de schurken, gekruisigd, en uiteindelijk in het graf gelegd. Het lijkt erop, dat al Gods beloften waren geannuleerd. Aan het begin van de beschrijving van de Passie lezen we echter de belijdenis van Jezus Christus, dat hij de ware Zoon van God is. Wij weten, dat hij is opgestaan ​​en we wachten, wanneer hij in glorie komt. Het was door dit lijden en de dood dat hij won. Ik kan hem geloven ! Maar moet ik dat doen? ?
Accepteer ik de mysteries die door Jezus zijn geopenbaard met geloof en vertrouwen?, De zoon van God ? Hoe belijd ik dit geloof in mijn leven? ?
Ik kan haar zo bekennen, zoals het volk van God het belijdt in de eucharistische vergadering.
"Zij geloven… in één Heer Jezus Christus,
De eniggeboren Zoon van God, welke van de Vader is geboren vóór alle leeftijden.
God van God, licht van licht,
Ware God van ware God. Geboren, niet gemaakt, consubstantieel met de Vader, en door hem is alles gemaakt ".

■ Denk na:

1. Jakie różne znaczenia ma biblijne określenie ,,Zoon van God" ?
2. Co było powodem oburzenia Żydów i skazania Jezusa na śmierć ?
3. W czym przejawia się równość Syna Bożego z Ojcem ?
4. W jaki sposób liturgia wyraża prawdę, dat Jezus Christus de ware Zoon van God is ?

■ Onthoud:

16. Co Jezus Chrystus objawił nam o swoim synostwie Bożym ?
Jezus Christus heeft het ons geopenbaard, dat hij de Zoon van God is, gelijk aan de Vader.

■ Taak :

Lees en vergelijk de beschrijving van Jezus 'getuigenis van zichzelf volgens St.. Matthew (26, 59-68) en St.. Merk (14, 53-65).

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *