Jezus Chrystus ogłasza podstawowe prawo Królestwa Bożego

Cieszysz się, gdy zrobisz komuś coś dobrego. Dlaczego ? Czy tylko dlatego, że zasłużyłeś sobie na niebo ? Czy na tym polega miłość chrześcijańska ?

Jezus Chrystus naucza o prawie miłości

Już w prawie Starego Przymierza Bóg wzywał swój naród wybrany do miłości. Będziesz miłował twojego Boga z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 5).
…będziesz kochał bliźniego jak siebie samego” (Kpł 19, 18).
Naród wybrany przez spełnianie tych poleceń miał dawać świadectwo innym narodom, jak należy miłować Boga oraz innych ludzi.
Wielu Izraelitów jednak wypaczało Prawo Przymierza i uważało, że miłują Boga, gdy Mu oddają cześć tylko zewnętrznie. Za swoich bliźnich zaś uważali członków swojego narodu. Dlatego Bóg przez proroków poucza naród wybrany, że prawdziwa miłość Boga powinna żyć w sercu człowieka. Wzywa go również do miłości bliźniego, która powinna się odnosić do wszystkich ludzi. Gdy Jezus Chrystus głosił Królestwo Boże zapowiedziane przez proroków i pouczał ludzi o jego prawach, jeden z uczonych zagadnął Go :
„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe ? On mu odpowiedział : « Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego : będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy »” (Mt 22, 36-40).
W tych słowach Jezus Chrystus potwierdził, że prawo miłości Boga i bliźniego jest podstawowym Prawem Przymierza. W nim zawiera się cały Dekalog (Por. Mt 19, 16-19). A gdy ktoś inny zapytał Go, co trzeba czynić, aby osiągnąć życie wieczne, Chrystus odpowiedział, że należy wypełnić te właśnie przykazania (Por. Łk 10, 25-28). W ten sposób pouczył nas, że w Królestwie Bożym podstawowym prawem jest prawo miłości Boga i bliźniego. Te dwa przykazania tak się wzajemnie łączą, że nie można ich rozdzielić. I tak też rozumiał to św. Jan Apostoł. Pisze on :
„Jeśliby ktoś mówił : «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20). Jezus uczył ponadto, że przykazanie miłości bliźniego obejmuje wszystkich ludzi, nawet nieprzyjaciół, których Izraelici nie uważali za swoich bliźnich.
„…A Ja wam powiadam : Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują ; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie…” (Mt 5, 44-45).
W ten sposób Chrystus wyjaśnił prawo miłości obowiązujące w Starym Przymierzu, ale od nas żąda czegoś więcej.

Jezus Chrystus ogłasza nowe prawo miłości

Nowe prawo miłości ogłosił Jezus dopiero w czasie Ostatniej Wieczerzy, w przeddzień swej Męki.
„Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy… wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany… A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich : « Czy rozumiecie, co wam uczyniłem ? Wy mnie nazywacie Nauczycielem’ i ,Panem’ i dobrze mówicie, bo – nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem… Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem ; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali »” (J 13, 1. 4-5. 12-15. 34-35).
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13).
Myjąc nogi uczniom Jezus Chrystus przedstawił się jako ten, który służy ludziom. Nie był to tylko przykład pokory. Była to jednocześnie zapowiedź Jego śmierci na krzyżu dla zbawienia ludzi. Przez swe cierpienie śmierć Jezus Chrystus najbardziej służył Bogu i ludziom. Wtedy objawiła się najpełniej wielka miłość Boga do człowieka, ponieważ Syn Boży umarł za ludzi. Jezus Chrystus był także człowiekiem. Przez swoje posłuszeństwo Ojcu aż do śmierci na krzyżu wypełnił Jego wolę i w ten sposób okazał mu swą wielką miłość. Miłość Chrystusa do swego Ojca i do ludzi jest dla nas wzorem najdoskonalszej miłości. Od Jezusa mamy się uczyć, jak należy kochać Boga ludzi.
Nowym prawem miłości, które Chrystus ogłosił, jest więc miłowanie innych tak jak On nas umiłował. Tego prawa uczył Jezus już podczas Ostatniej Wieczerzy, wypełnił je na krzyżu, a dziś poucza nas o nim i wypełnia je podczas Najświętszej Ofiary. On sam oddaje się wtedy za ludzi, a od nas domaga się wzajemnej miłości. Dlatego to podczas Mszy św., przed Komunią św., Kościół chcąc podkreślić to, czego od nas Chrystus żąda, poleca, by zebrani przekazali sobie wzajemnie znak pojednania, zgody i pokoju.

Jak odpowiem Bogu ?

Wiem już, że prawdziwa miłość Boga i bliźniego jest podstawowym prawem w Królestwie Bożym. Nie polega ona jedynie na tym, by spełnić dobry uczynek względem bliźniego, a sobie zasłużyć na niebo. Prawdziwa miłość polega na tym, byśmy miłowali Boga i bliźniego tak, jak Jezus Chrystus to uczynił i nas o tym pouczył. Do takiej miłości wzywa nas Chrystus zawsze, szczególnie jednak w Wielki Czwartek, gdy słuchamy ewangelii o Ostatniej Wieczerzy.
Jak mogę służyć innym ludziom ? Jak służę innym w rodzinie, w szkole, na ulicy ?
Czy jestem gotów w każdej chwili nieść pomoc potrzebującym ?
Tej prawdziwej miłości będę się uczył ze słów Chrystusa, które staną się także moją modlitwą :
„Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali.Nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół swoich.
Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem.
Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. Jesteście przyjaciółmi moimi, gdy czynicie, co wam nakazałem.
Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem’’.

■    Pomyśl :

1.    Kogo Izraelici uważali za swojego bliźniego ?
2.    Kiedy Pan Jezus wyjaśnił prawo miłości Boga i bliźniego obowiązujące w Starym Przymierzu ?
3.    Kto jest naszym bliźnim według nauki Chrystusa Pana ?
4.    Kto najdoskonalej wypełnił przykazanie miłości ?
5.    W jaki sposób Jezus Chrystus pouczył nas o nowym prawie miłości ?

■    Zapamiętaj:

12.    Jakie jest podstawowe prawo Królestwa Bożego ?
Podstawowym prawem Królestwa Bożego jest prawo miłości.

13.    Jak chrześcijanin powinien miłować drugiego człowieka ?
Chrześcijanin powinien miłować bliźniego tak, jak Chrystus ukochał ludzi.

■    Zadanie :

1.    Wypisz wezwania do miłości zawarte w 1 i 2 Liście św. Jana Apostoła.

2.    W jaki sposób ojciec Maksymilian Kolbe wypełnił nowe prawo miłości w swoim życiu ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *