Jesteśmy Ciałem Chrystusa

Jesteśmy Ciałem Chrystusa

Wielu ludzi, nawet wierzących katolików, uważa, że Kościół jest tylko organizacją czysto ludzką założoną przez Chrystusa. Znaczenie w niej mają tylko papież, biskupi i kapłani. Wierni natomiast nie odgrywają żadnej roli, a metrykę chrztu traktują jakby legitymację, która upoważnia ich do korzystania z pewnych usług Kościoła, np. kto jest ochrzczony, może przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komunię św., wziąć ślub w kościele, domagać się, aby kiedyś ksiądz był na jego pogrzebie itd.

Kościół jest Ciałem Chrystusa

Omówienie tego zagadnienia znajdujemy w Liście św. Pawła do Koryntian :
„Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, (aby stanowić) jedno Ciało : czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne (członki). Jeśliby noga powiedziała : « Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała » — czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała ? Lub jeśliby ucho powiedziało : « Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała » — czyż nie należałoby do ciała ? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch ? Lub gdyby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie ? Lecz Bóg tak, jak chciał, stworzył (różne) członki umieszczając każdy z nich w ciele… żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki ; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami” (1 Kor 12, 12-27). Św. Paweł porównuje Kościół do żywego organizmu, w którym każda komórka i poszczególne człony posiadają swoje znaczenie i spełniają odpowiednią rolę. Są one po prostu dla siebie niezbędne. Kościół Chrystusa jest żywym organizmem, Ciałem Chrystusa. W Chrystusie tworzymy jedność, w której nie ma podziału na takich, którzy spełniają jakąś rolę, i takich, którzy tylko z niej korzystają — na takich, którzy są odpowiedzialni za Kościół, i takich, którzy żadnej odpowiedzialności nie ponoszą. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za cały Kościół i każdy ma do spełnienia w nim jakąś rolę. Przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Otrzymaliśmy tego samego Ducha Świętego. Dlatego właśnie Kościół jest czymś więcej niż organizacją, z której usług korzysta się.
Różne są zadania w Kościele, które powierza nam Chrystus. Jednych powołuje jako biskupów, którzy kierują Kościołem i czuwają nad tym, by różnice nie szkodziły jedności, innym udziela daru kapłaństwa i nauczania, innych znowu powołuje do założenia rodziny i spełniania w niej roli matki, ojca czy dziecka. Każdy przez swoją pracę przyczynia się do wzrostu żywego organizmu Kościoła.
Skoro tworzymy jeden żywy organizm, jesteśmy sobie potrzebni i wzajemnie od siebie zależni. Wobec tego wszyscy mamy wzajemnie troszczyć się o siebie i jesteśmy wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Chrześcijanin nie może więc ograniczać się tylko do własnych spraw i kłopotów. Powinien w miarę swoich możliwości interesować się innymi ludźmi, swoją ojczyzną i pozostałymi krajami. Jeśli zajdzie potrzeba, powinien spieszyć im z pomocą. Do tego zobowiązuje go nie tylko przykazanie, które dał Chrystus, ale przede wszystkim fakt, że tworzymy Jego Mistyczne Ciało. Każdy ma przyczyniać się do rozwoju i doskonałości Chrystusowego Ciała, czyli Kościoła.
Jeśli ktoś staje się bardziej święty i doskonały, rośnie wtedy świętość i doskonałość całego Kościoła. Kto zaś grzeszy, postępuje źle, odchodzi od Boga, ten wyrządza szkodę całemu Kościołowi i cały Kościół z tego powodu cierpi, jak cierpi całe ciało, gdy np. choruje ręka czy noga.

Chrystus jest Głową Kościoła — Mistycznego Ciała

Mistyczne Ciało Chrystusa — Kościół św. tworzymy nie tylko dlatego, że między sobą złączeni jesteśmy przez chrzest św., ale przede wszystkim dlatego, że sam Chrystus w chrzcie św. łączy nas ze sobą. Kościół jest społecznością Chrystusa, w której On sam żyje i działa. Bez Niego Kościół nie mógłby istnieć, żyć i działać. On, jako Głowa, łączy całą społeczność w jedno Ciało i napełnia je bogactwem swego Bóstwa. Pragnie wszystkich upodobnić do siebie i całą społeczność doprowadzić do pełnego zjednoczenia z Ojcem. On również w Ciele swoim — w Kościele św., ustawicznie rozdziela dary, byśmy wzajemnie lepiej mogli sobie pomagać w osiągnięciu zbawienia. Chrystus jednoczy nas, swoje Ciało Mistyczne, mocą Ducha Świętego. On jest w Chrystusie i w nas. Duch Święty jest jakby duszą Mistycznego Ciała Chrystusa. Zjednoczenie ludzi ochrzczonych między sobą i z Chrystusem w jedno Ciało jest dla nas trudne do zrozumienia. Każdy z nas pozostaje sobą. Nie traci ani swej wolności w postępowaniu, ani swego rozumu, ani swego ciała. Wszyscy jednak razem, wraz z Chrystusem, tworzymy Jego Ciało. Stąd też to zjednoczenie, okryte dla nas tajemnicą, nazywamy „Mistycznym (pełnym tajemnic) Ciałem Chrystusa”.

Jak odpowiem Bogu ?

Gdy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego będziesz słuchał nauki św. Pawła o Kościele, pomyśl, że przez chrzest św. Chrystus włączył i ciebie w swoje Mistyczne Ciało. Jesteś z Nim i z innymi ludźmi bardzo ściśle zjednoczony.

Przez udział w każdej Mszy św. — w Eucharystii, gdy przyjmujesz Ciało Pańskie, umacniasz swoją jedność z innymi i z Chrystusem. Czy o tym pamiętasz ? Czy w codziennym życiu starasz się być doskonalszy, aby cały Kościół stawał się doskonalszy ?

Pomodlę się o coraz większą jedność chrześcijan między sobą i z Chrystusem : „Wejrzyj, prosimy, na ofiarę Twojego Kościoła, uznaj, że jest to ta sama ofiara, przez którą nas chciałeś pojednać ze sobą. Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Syna Twego i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie” (III Modlitwa eucharystyczna).

■    Pomyśl:

1.    Jak św. Paweł nazywa Kościół w Pierwszym Liście do Koryntian ?
2.    Dlaczego członkowie Kościoła są wzajemnie za siebie odpowiedzialni ?
3.    Jak w nauce o Ciele Mistycznym przedstawia św. Paweł rolę Chrystusa ?
4.    Kto jest jakby duszą Ciała Mistycznego ?

■    Zapamiętaj:

54. Kto tworzy Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół ?

Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół, tworzą Chrystus i wszyscy ludzie zjednoczeni z Nim przez wiarę i chrzest.

■    Zadanie :

1.    Z której Modlitwy eucharystycznej wzięta jest modlitwa podana wyżej ? Porównaj, jak tę prawdę wyrażają trzy pozostałe Modlitwy eucharystyczne ?

2.    Pomyśl, za co już dziś jesteś odpowiedzialny w Kościele ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *