Sakrament małżeństwa drogą zbawienia

Sakrament małżeństwa drogą zbawienia

Jedni biorą ślub tylko w urzędzie stanu cywilnego, inni natomiast oprócz ślubu cywilnego zawierają jeszcze małżeństwo w kościele. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co skłania tych ludzi do zawarcia małżeństwa w kościele : zwyczaj, tradycja rodzinna, życzenie rodziców, opinia… ? A może są jakieś poważniejsze racje ?

Miłość małżeńska a miłość Chrystusa

Miłość przejawia się jako uczucie, które łączy dwoje ludzi, ożywia ich, ubogaca, prowadzi do małżeństwa i założenia rodziny.
Nie jest to jednak cała prawda o miłości małżeńskiej. Całą prawdę o miłości między mężczyzną a kobietą odsłania nam objawienie Boże. Tak o tym mówi św. Paweł :
,,Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus — Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię : w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25-32).
Św. Paweł wskazuje na tę miłość, która łączy Chrystusa z Kościołem. Ta miłość nigdy się nie skończy i jest miłością ofiarną. Chrystus umarł za ludzi z miłości ku nim i zjednoczył ludzi ze sobą i z Bogiem. Wprowadził ich do wspólnoty miłości, jaką tworzy Kościół. Chrystus obecny w swoim Kościele, zawsze go miłuje. Dlatego objawienie nazywa Kościół Oblubienicą Chrystusa. Chrystus chciał, aby Jego miłość, która zbawia i jednoczy ludzi w Kościele, była w jakiś sposób widoczna. Żywym znakiem tej miłości ma być miłość małżeńska dwojga ludzi. I to jest cała prawda o miłości małżeńskiej w świetle wiary.

Sakrament małżeństwa

Prawdziwa miłość chrześcijańskich małżonków staje się znakiem miłości Chrystusa do Kościoła przez sakrament małżeństwa, który ustanowił Chrystus. W tym sakramencie małżonkowie spotykają się z Chrystusem, a On pozostaje obecny wśród nich, uświęca całe ich życie i czyni ich zdolnymi do wykonywania swoich obowiązków. Przez ten sakrament małżonkowie odnajdują właściwe sobie miejsce w Kościele — wśród Ludu Bożego i otrzymują charyzmat dla dobra swej rodziny i Kościoła. Małżonkowie wobec kapłana przyrzekają sobie wzajemną miłość i wierność na zawsze. Powinno się to dokonywać w czasie Mszy św., w obecności zgromadzonego Ludu Bożego. W ten sposób ukazuje się związek, jaki zachodzi między sakramentem małżeństwa a misterium paschalnym, które jest źródłem wszelkiej chrześcijańskiej miłości. Małżonkowie z Chrystusem i przez Chrystusa składają Bogu Ojcu w ofierze całe swoje życie małżeńskie. Biorąc udział w Uczcie eucharystycznej w szczególny sposób łączą się w Chrystusie z Bogiem i z całym Kościołem.

Kościół domowy

Sakrament małżeństwa nie jest wydarzeniem przemijającym. Sakramentalny związek małżonków między sobą oraz ich związek z Chrystusem i z Kościołem jest związkiem stałym. Sakrament zawarty wobec Kościoła trwa. Trwa także miłość, która dała początek wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej.
Ten sakrament jakby konsekruje, czyli przeznacza i czyni zdolnymi małżonków do spełniania ich obowiązków (por. KDK 48). Zadania i posłannictwo małżonków dotyczą ich samych, ich potomstwa oraz innych ludzi.
Małżonkowie żyją odtąd razem ze sobą. Są sobie wierni w doli i w niedoli. Obdarowują się miłością, czułością, pomagają sobie nawzajem i wymieniają myśli. Sakrament małżeństwa uszlachetnia cielesne i duchowe przejawy miłości małżeńskiej. Uświęca wspólne życie małżonków, którzy są dla siebie nawzajem świadkami wiary i miłości Chrystusa (por. KK 35), i razem zdążają do zbawienia wiecznego.
Wielką rolę w życiu małżonków ma ich wspólne uczestnictwo w Eucharystii. Małżonkowie są pierwszymi świadkami wiary i miłości Chrystusa wobec swoich dzieci. Uczą ich od najmłodszych lat miłości i szacunku dla Boga i ludzi. Sami żyjąc wiarą, nadzieją i miłością na co dzień kształtują dzieci na wzór Chrystusa. W ten sposób ich rodzina staje się szkołą życia chrześcijańskiego. Jest zatem prawdziwym Kościołem domowym, w którym żyje Chrystus. On właśnie, który cierpiał i umarł za Kościół, wzywa i czyni zdolnymi małżonków do ponoszenia trudów, ofiar i cierpień dla dobra domowego Kościoła, jakim jest ich własna rodzina.
Rodzina chrześcijańska, według myśli Bożej, jest wspólnotą miłości, która objawia światu tajemnicę miłości Boga ku wszystkim ludziom (por. KDK 48, 52).
Są takie rodziny, które przeżywają trudności rozbijające ich jedność, a inne już się rozpadły. Są również małżonkowie, którzy zwątpili w miłość. Rodzina prawdziwie chrześcijańska może swą postawą i życiem przekonać ich, że mimo trudności miłość jest możliwa, że warto podjąć wysiłki, aby bronić małżeństwa i rodziny przed rozkładem.
Wierność małżonków, ich ofiarna miłość, wysiłki, trudy i cierpienia przyczyniają się do kształtowania zdrowej opinii o małżeństwie oraz do odnowy rodziny, która w naszych czasach przeżywa kryzys. Taka postawa i życie są prawdziwym apostolstwem, które szerzy prawdziwą miłość wśród ludzi i broni jej oraz ją zabezpiecza. W ten sposób małżonkowie swoją rodzinę czynią prawdziwym Kościołem domowym.

Jak odpowiem Bogu ?

Poznałeś tajemnicę sakramentu małżeństwa jako źródła godności i posłannictwa. Na miłość małżeńską i rodzinną, zwłaszcza twoich rodziców, powinieneś patrzeć w świetle wiary. Czy z szacunkiem odnosisz się do przejawów miłości małżeńskiej ?
Jak uczestniczysz w uroczystości zawierania sakramentu małżeństwa, zwłaszcza gdy to ma miejsce w czasie Mszy św. ? Zastanów się, czy twoje postępowanie umacnia, czy też rozluźnia jedność twoich rodziców i całej rodziny ? Czy twoja niecierpliwość, awantury, nieporozumienia przez ciebie wywołane, egoizm, nie niszczą miłości i jedności, a tym samym nie osłabiają mocy apostolskiej twojej rodziny ? Modlitwa :
„Boże, Ty w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa zawarłeś z ludzkością wieczne przymierze miłości, a sakrament małżeństwa ustanowiłeś widzialnym znakiem miłości, która łączy Chrystusa z Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy mieli udział w tej tajemnicy miłości, którą oznacza związek małżeński”.

■    Pomyśl:

1.    Co mówi św. Paweł o miłości małżeńskiej w Liście do Efezjan ?

2.    Jakie są istotne elementy sakramentu małżeństwa ?

3.    Dlaczego sakrament małżeństwa powinien być przyjmowany w czasie Mszy św. ?

4.    Jakie obowiązki wobec siebie podejmują małżonkowie ?

5.    Jakie zadania podejmują rodzice wobec swoich dzieci ?

6.    Jaką rolę w świecie powinna odegrać rodzina żyjąca duchem Chrystusowym ?

■    Zapamiętaj :

15.    Czym z woli Chrystusa jest małżeństwo ludzi ochrzczonych ?
Małżeństwo ludzi ochrzczonych jest z woli Chrystusa sakramentem.

16.    Co sprawia Chrystus w sakramencie małżeństwa ?
W sakramencie małżeństwa Chrystus włącza miłość małżonków w swoją miłość do Kościoła, umacnia ich jedność, uświęca ich i czyni zdolnymi do wykonywania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

17.    Czym jest rodzina jako Kościół domowy ?
Rodzina chrześcijańska jako Kościół domowy jest znakiem miłości Chrystusa w świecie.

■    Zadanie :

1.    Napisz, jak twoim zdaniem powinien się odbyć ślub w rodzinie chrześcijańskiej.

2.    Co powinieneś robić, aby twoja rodzina była rzeczywiście Kościołem domowym ?

Dodaj komentarz