Technologický pokrok a církev

Technologický pokrok a církev

Úžasným pokrokem moderní technologie je interakce člověka se Stvořitelem. Zpracováním světa člověk naplňuje Boží vůli. Podmaní si Zemi. Usilujeme také o jednotu všech lidí, což nás dnes tolik ovlivňuje, uskutečňuje Boží plán. Pak se zeptáte : jaké úkoly v tom musí církev plnit? ? Jaké jsou naše úkoly členů Církve ?

Začněte a podepište

Člověk žije v komunitě. Jeho práce na zpracování světa mu neslouží jen k tomu, aby mu sloužila, ale také tato komunita, ve kterém žije. To nemůže, co mu Země dává, brát jen pro sebe, vedeno pouze vašimi vlastními potřebami. Sobectví vede k nespravedlnosti mezi jednotlivci a národy. Z tohoto důvodu mnoho národů hladoví, zatímco ostatní mají přebytečné jídlo. Sobectví také ničí jednotu mezi lidmi. Dochází k neustálým nedorozuměním, a dokonce existují války a krveprolití. Lidstvo proto vždy někoho potřebuje, kdo by jí ukázal správnou cestu soužití.
Ž 1965 r. Papež Pavel VI. Tak jménem celé církve promluvil k představitelům všech národů v OSN :
…… Budova, kterou zvednete, není založen na čistě hmotných a pozemských základech, protože v tom případě by to byla budova postavená na písku. Spočívá to především na našem svědomí… Musíme si zvyknout myslet na lidi novým způsobem, o životě lidí dohromady, a nakonec o cestách historie a osudu světa podle slov sv.. Pavel : «Oblečte si nového muže, stvořeni podle Boha ve spravedlnosti a pravé svatosti » (Srov 4, 24). Přišla hodina, kde musíte zastavit, okamžik vzpomínky, odraz, jako by další modlitba : přehodnoťme náš společný původ, náš příběh, náš společný osud. Dnes, více než kdy jindy, přesně ve věku poznačeném takovým lidským pokrokem, člověk musí odkazovat na morální vědomí člověka…
Protože nebezpečí není hrozbou pokroku nebo znalostí, při správném použití může vyřešit mnoho vážných problémů, které obklopují lidstvo. Skutečné nebezpečí je v člověku, se stále výkonnějšími nástroji, stejně dobře vhodný k vyhynutí, stejně jako k velkým úspěchům “.
Nebyla to jediná řeč církve. Jan XXIII vyzval ve své encyklice k spravedlnosti a míru ,,Mír na zemi" (Mír na zemi) a Pavel VI. v encyklice „Pokrok národů“ (Rozvoj národů). Deklarace náboženské svobody Druhého vatikánského koncilu rovněž brání náboženskou svobodu člověka. Ústava o církvi v moderním světě vyžaduje práci, učinit svět „lidštějším pro všechny“ (KDK 77).
Tyto výzvy papežů a koncilů musí být naplněny v osobním životě každého křesťana. Takto, skrze slovo a svědectví o životě, Kostel, Boží lid, je to „znamení a nástroj důvěrného spojení s Bohem a jednoty celé lidské rasy“ (KK 1). Díky hlásání evangelia a svědectví o životě se církev stává kvasem pro růst bratrství a jednoty pro všechny lidi.

Ku Bogu

Dobytí světa, nový pokrok v technologii a stále pohodlnější život, že mnoho lidí má pocit, že pokrok je jejich jediným úkolem. Zapomněli, že jejich práce je pouze vývojem Stvořitelova díla. Proto si církev přeje směřovat lidskou činnost k Bohu. Upozorňuje na konečný cíl člověka a jeho činnosti. Druhý vatikánský koncil o tom mluví :
„…Ukazuje Boží tajemství, jaký je konečný cíl člověka, je svěřena církvi, proto církev otevírá oči člověka pocitu jeho vlastní existence, to je nejhlubší pravda o člověku. Církev to opravdu ví, sám Bůh, kterému slouží, odpovídá nejhlubším touhám lidského srdce, jehož pozemské jídlo nebude nikdy plně uspokojeno “ (KDK 41).

Jak odpovím Bohu ?

V liturgii Zjevení Páně (6 leden) čteme Izajášovo proroctví :
"Povstát ! Lesk, Jeruzalém ! Neboť přišlo vaše světlo, a bude na vás zářit sláva Páně ! Hle, temnota pokrývá zemi a hustá temnota pokrývá národy, […] A národy půjdou na tvé světlo […]. Zvedněte oči kolem a uvidíte : Všichni shromážděni jdou k vám “ (Z 60, 1-4).
Světlo, které budou všechny národy následovat, je Kristus. Nový Jeruzalém, ve kterém chce Kristus shromáždit všechny národy, je církev. Prostřednictvím slov proroka Bůh volá každého z nás, že při zvládnutí světa spolupracujeme se všemi lidmi. Volá nám, jednáme jako kvas ve světě, bojovat proti sobectví a obracet člověka k Bohu.
Pamatuješ si to, že máte také povinnost připravit se na svou profesionální práci, přispívat k rozvoji společenského života, hospodářský, techniky a kultura ? Jak využíváte svůj čas k učení ? Vidíte v sobě sobectví a bojujete proti němu?, což vám brání být kvasem jednoty a pokroku ve světě ?
Zvažte dnešní lekci před Bohem : .,Bůh, komu jste dali všechny národy společný začátek a chcete z nich udělat jednu rodinu, pronikněte do srdcí všech žárem vaší lásky a zapalte je touhou po spravedlivém pokroku, že člověk může být zdokonalen používáním zboží, které velkoryse dáváte všem, a že všechny divize mohou zmizet z řad lidí, a byla stanovena rovnost a spravedlnost “.

■ Pomyśl:

1. Co prowadzi do niesprawiedliwości i niezgody między ludźmi ?

2. Jakie niebezpieczeństwo grozi ludziom zapatrzonym tylko w osiągnięcia techniki ?

3. Jakie zadania w dzisiejszym świecie spełnia Kościół Chrystusowy ?

4. Do czego Bóg wzywa nas słowami Izajasza proroka w święto Objawienia Pańskiego ?

■ Zapamiętaj:

2. Dlaczego Kościół nazywamy znakiem i zaczynem planów Bożych w świecie ? Církev nazýváme znamením a kvasem Božích plánů ve světě, protože jim ukazuje konečný cíl a vede k jednotě všech lidí.

3. W jaki sposób Kościół spełnia swoje zadanie w świecie ?
Církev Kristova plní svůj úkol ve světě prostřednictvím ohlašování evangelia a svědectví o životě.

■ Zadanie :

1. Kiedy życie katolika jest dla innych ludzi znakiem jego wiary ?

2. Co uczynili ostatni papieże, sjednotit křesťany a všechny lidi na světě ?

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *