Chrześcijanie w sakramencie bierzmowania otrzymują Ducha Świętego i jego dary

Chrześcijanie w sakramencie bierzmowania otrzymują Ducha Świętego i jego dary

Jesteś członkiem Kościoła. Również ciebie czekają wielkie zadania. Masz obowiązek swoim życiem przyczyniać się do tego, aby wszyscy ludzie stali się jedną rodziną Bożą, w której będą panowały pokój, sprawiedliwość i wzajemna miłość. Czy te zadania są łatwe ? Z pewnością nie ! Dlatego pytasz : Kto mi w tym pomoże ?

Włożenie rąk i namaszczenie — znakiem udzielenia Ducha Świętego

Przed zesłaniem Ducha Świętego Apostołowie nie byli jeszcze w pełni przygotowani do pełnienia zadań, które powierzył im Chrystus. Nie mieli odwagi publicznie nauczać o zmartwychwstałym Jezusie. Brak im było światła do zrozumienia tajemnic Chrystusowych i siły do ich głoszenia. Dopiero dzięki Duchowi Świętemu stali się dojrzałymi chrześcijanami i apostołami. Duch Święty bowiem dał im nadprzyrodzoną moc i wzbogacił ich swoimi darami. Stał się dla nich źródłem siły do pełnego rozwoju życia chrześcijańskiego.
Pełnię Ducha Świętego otrzymali Apostołowie nie tylko dla siebie, ale również po to, by przekazać ją innym. Czynili to — jak wyraźnie świadczą Dzieje Apostolskie — przez modlitwę i wkładanie rąk. Np. na ochrzczonych Samarytan „wkładali ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8, 17 ; por. także Dz 19, 5-7). Obecnie tego samego dzieła dokonują następcy Apostołów — biskupi, udzielając wiernym sakramentu bierzmowania. W niektórych okolicznościach czynią to również kapłani.
Znakiem widzialnym udzielenia Ducha Świętego w tym sakramencie jest włożenie rąk, namaszczenie krzyżmem świętym i modlitwa. Włożenie rąk wyraża zarówno przekazanie mocy Ducha Świętego, jak i udzielenie misji, czyli powierzenie określonego zadania do spełnienia. Podobnie namaszczenie krzyżmem świętym oznacza skutki tego sakramentu, a mianowicie : napełnienie Duchem Świętym, umocnienie w wierze i w życiu łaski oraz uodpornienie na niebezpieczeństwo moralnego zepsucia.
Jezus został „namaszczony” Duchem Świętym podczas chrztu w Jordanie, aby mógł nas zbawić. Przez śmierć i zmartwychwstanie otrzymał moc przekazania nam Ducha Świętego. Poucza nas o tym Pismo św. :
„« Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie — niech przyjdzie do Mnie i pije ! Jak rzekło Pismo : Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza ». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego ; Duch bowiem jeszcze nie był (dany), ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” (J 7, 37b-39).
„Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16, 7).
O pełnię Ducha Świętego i o Jego dary prosi biskup w modlitwie nad bierzmowanym. Bierzmowania udziela się zazwyczaj podczas Mszy świętej, która jest uobecnieniem misterium paschalnego Chrystusa. W ten sposób ukazuje się związek przekazywania Ducha Świętego ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.

Duch Święty czyni chrześcijanina dojrzałym

Już przez chrzest Chrystus włącza człowieka w swoje misterium paschalne. W ochrzczonym następuje wtedy zasadnicza zmiana — dokonuje się „nowe stworzenie”. Przestaje istnieć „człowiek stary”, podległy grzechowi, a rodzi się ,,człowiek nowy”, zjednoczony z Chrystusem i ukształtowany na Jego wzór. Źródłem tej przemiany jest Duch Święty, który jest Duchem życia i Duchem jedności. To życie Boże człowiek posiada jakby w zalążku. Ma ono jednak wzrastać, aby chrześcijanin coraz lepiej upodabniał się do Chrystusa.
W sakramencie bierzmowania Duch Święty udziela ochrzczonym siły, aby wzrastało w nich życie Boże. Pod Jego działaniem życie nadprzyrodzone rozwija się i umacnia.
Duch Święty jest Duchem Prawdy ; oświeca On umysł człowieka, daje głębsze zrozumienie tajemnic Chrystusowych, pomaga poznać lepiej obowiązki ucznia Chrystusowego i w ten sposób sprawia, że wiara chrześcijanina staje się bardziej dojrzała. Duch Święty przychodzi w sakramencie bierzmowania jako Duch Jedności. Mocniej niż w chrzcie św. łączy nas z Chrystusem uwielbionym. Podobnie silniej wiąże przyjmującego sakrament bierzmowania z całą wspólnotą ludzi wierzących, czyli z Ludem Bożym. Pomaga On wypełnić najwyższe zadanie ucznia Chrystusowego, jakim jest postępowanie płynące z miłości. Przez Niego ,,miłość Boża rozlana jest w sercach naszych” (Rz 5, 5).
Duch Święty dla ludzi bierzmowanych jest Duchem Mocy (Dz 1, 8). Napełnia On wyznawców Chrystusa męstwem i pomaga im przezwyciężać wszystkie trudności w dawaniu świadectwa o Zmartwychwstałym. W sercach wiernych budzi więc apostolski zapał.
Sakrament bierzmowania wyciska także na duszy niezniszczalny znak, zwany charakterem. Przez niego Chrystus uprawnia i zobowiązuje chrześcijanina do czynnego udziału w zbawczym posłannictwie Kościoła, czyli do apostolstwa.
Teologowie zastanawiając się nad tym, co mówi Objawienie o oddziaływaniu Ducha Świętego na duszę człowieka bierzmowanego, wyliczają Jego dary. Dary Ducha Świętego dane są człowiekowi po to, aby mógł łatwiej prowadzić życie godne chrześcijanina i skuteczniej apostołować. Jest ich siedem : dar mądrości, dar rozumu, dar umiejętności, dar rady, dar męstwa, dar pobożności i dar bojaźni Bożej.
Dary Ducha Świętego wspomagają rozum człowieka, aby należycie pojął słowo Boże i umiał się nim kierować w życiu. Umacniają też jego wolę, aby wytrwale czynił dobro a unikał zła.
Wzbogacenie chrześcijanina mocą Ducha Świętego sprawia, że sakrament bierzmowania jest dopełnieniem, uzupełnieniem czy uwieńczeniem chrztu świętego. To bowiem, co na chrzcie zostało zapoczątkowane, Duch Święty doskonali w sakramencie bierzmowania. Słusznie więc bierzmowanie nazywamy również sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.

Jak odpowiem Bogu ?

W sakramencie bierzmowania Chrystus wzbogaci cię mocą Ducha Świętego. Uczyni cię dojrzałym chrześcijaninem i udzieli ci pomocy w tym celu, byś jak najlepiej pełnił swoje apostolskie zadania. Jak się przygotowujesz na przyjście Ducha Świętego ? Czy tak jak Apostołowie, którzy w Wieczerniku trwali na modlitwie ?
Swoją prośbę możesz wyrazić słowami : „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości” (Z uroczystości Zesłania Ducha Świętego).

■    Pomyśl :

1.    Kiedy Apostołowie zostali przygotowani w pełni do wykonywania swych zadań ?

2.    W jaki sposób następcy Apostołów przekazują ludziom ochrzczonym Ducha Świętego ?

3.    Co oznacza włożenie rąk i namaszczenie krzyżmem świętym w sakramencie bierzmowania ?

4.    Dlaczego sakramentu bierzmowania u-dziela się zazwyczaj podczas Mszy św. ?

5.    Do czego uprawnia i zobowiązuje chrześcijanina charakter sakramentu bierzmowania ?

■    Zapamiętaj:

24.    Co jest znakiem udzielenia Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania ? Znakiem udzielenia Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania jest włożenie rąk na chrześcijanina, namaszczenie go krzyż-mem świętym oraz modlitwa biskupa.

25.    Co sprawia Duch Święty przez sakrament bierzmowania ?

Duch Święty przez sakrament bierzmowania :

a)    pomnaża i umacnia życie Boże chrześcijanina ;

b)    silniej jednoczy go z Chrystusem i z Ludem Bożym ;

c)    udziela mu nadprzyrodzonej mocy do odważnego wyznawania wiary i szerzenia jej słowem i czynem, czyli do apostolstwa ;

d)    udziela mu swoich darów.

26.    Jakie są dary Ducha Świętego ? Wylicza się siedem darów Ducha Świętego :

—    mądrości,

—    rozumu,

—    umiejętności,

—    rady,

—    męstwa,

—    pobożności,

—    bojaźni Bożej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *