Lud Boży jest narodem kapłańskim

kosciol swieca zapalanieDzięki przymierzu, które Bóg zawarł z tobą w czasie chrztu św., zostałeś włączony do Ludu Bożego. Wtedy otrzymałeś od Boga wielkie powołanie. Bóg wyznaczył ci specjalne zadanie do spełnienia w świecie. Może pytasz się, do czego Bóg ciebie powołuje i jakie zadania wyznacza ci do spełnienia ? Odpowiedź na to pytanie daje ci Bóg objawiający się za pośrednictwem Kościoła. Kościół zaś znajduje tę odpowiedź w Piśmie św.

Powołanie i zadanie Ludu Bożego Starego Przymierza

Bóg zawierając przymierze z ludem izraelskim powołał go jednocześnie do spełnienia wielkich zadań w historii zbawienia. Jeszcze przed zawarciem przymierza objawił Mojżeszowi :
„Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym… Mojżesz powrócił i zawołał starszych ludu i przedstawił im wszystko, co mu Bóg nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział : Uczynimy wszystko, co Bóg nakazał” (Wj 19, 3).
Lud zobowiązał się do zachowania Prawa Przymierza. Dlatego Bóg wypełnił swoją obietnicę : uczynił go swoim ludem, czyli narodem kapłańskim.
Mojżesz część krwi zwierząt złożonych na ofiarę wylał na ołtarzu. Ołtarz oznaczał niewidzialnego Boga. Następnie Mojżesz pokropił lud pozostałą krwią. Pokropienie było znakiem, że lud stał się własnością Boga, wszedł w najściślejszą wspólnotę z żywym Bogiem, czyli został przez Boga uświęcony (Kpł 19, 2). Bóg chciał, aby uświęcony lud izraelski rozgłaszał wszystkie dobrodziejstwa, których doświadczył od Niego w ciągu swojej historii. To posłannictwo przypomniał później swemu ludowi przez proroka Izajasza: „Wy jesteście moimi świadkami i moimi sługami… Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę” (Iz 43, 10a. 21).
Za pośrednictwem tego ludu Bóg pragnął ukazać drogę zbawienia wszystkim narodom. Bóg uczynił więc cały naród izraelski pośrednikiem między sobą a wszystkimi ludźmi.
Zadaniem kapłańskim jest oddawanie czci Bogu.
Lud czynił to przez składanie ofiar. W czasie tych czynności lud z wdzięcznością wspominał zbawcze czyny Boga w przeszłości i przeżywał je na nowo. Przez to ożywiał wiarę w Boga, który działa w świe-cie, i świadczył, że Bóg, podobnie jak w przeszłości, zbawia w każdym czasie (Ps 81, 106). Jednocześnie lud odnawiał przymierze z Bogiem oraz umacniał swą nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym wszystkie narody przyłączą się do Ludu Bożego, aby razem z nim oddawać cześć żywemu Bogu. Tak więc najważniejszym posłannictwem, czyli zadaniem ludu izraelskiego — królestwa kapłanów — było głoszenie wielkich dzieł Boga i oddawanie Mu czci przez składanie ofiar.

Wypełnienie obietnicy Bożej o królestwie kapłanów

Lud izraelski miał spełniać swoje kapłańskie zadanie aż do przyjścia jedynego i wiecznie żyjącego Kapłana — Jezusa Chrystusa. Kapłaństwo ludu izraelskiego było zapoczątkowaniem i zapowiedzią powszechnego kapłaństwa nowego Ludu Bożego, czyli Kościoła Chrystusowego. Wszystkie bowiem ofiary składane Bogu przez Izraelitów były początkiem i zapowiedzią doskonałej Ofiary, jaką miał złożyć Bogu Jezus Chrystus, jedyny Pośrednik między Bogiem a ludźmi wszystkich czasów.
Wszyscy, którzy przez chrzest łączą się z Jezusem Chrystusem, jedynym i wiecznym Kapłanem, uczestniczą w Jego godności kapłańskiej. Św. Piotr poucza nas, że teraz Kościół Chrystusowy jest ludem świętym i królestwem kapłanów (1P 2, 9). Kościół powinien głosić wielkie dzieła Boga, oddawać Mu cześć i składać ofiary razem z Ofiarą Jezusa Chrystusa. Tak więc cały Kościół pośredniczy obecnie razem z Chrystusem między Bogiem a wszystkimi ludźmi. Czyni to doskonalej, niż czynił to przed wiekami lud izraelski.

Jak odpowiem Bogu ?

Tobie również Bóg dał udział w kapłaństwie Chrystusa. Przez chrzest św. i sakrament bierzmowania powierza ci wielką misję do spełnienia w świecie. Bóg wzywa cię, abyś z całym Kościołem ogłaszał światu wielkie dzieła Boże i składał wraz z Chrystusem twoje ofiary. To wezwanie usłyszysz w czytaniach liturgicznych o kapłaństwie pierwszego narodu wybranego i o kapłaństwie Chrystusa (jedenasta niedziela zwykła, rok A). Swoją misję kapłańską możesz wypełniać w domu rodzinnym, w szkole, w pracy, a zwłaszcza przez właściwy udział w eucharystycznej Ofierze Chrystusa i Kościoła. Może słowem i czynem będziesz głosił dobro, które Bóg wyświadcza tobie i pragnie wyświadczyć wszystkim ludziom ? Może będziesz bardziej świadomie i czynnie uczestniczył w niedzielnej Ofierze eucharystycznej ?
Może odtąd będziesz się pilniej uczył, wiedząc, że w ten sposób także uwielbiasz Boga i składasz Mu duchową ofiarę ?
Może częściej będziesz się zastanawiał na modlitwie, jak wypełniasz swoją misję kapłańską w świecie ? Jakie dajesz świadectwo o Chrystusie i o Jego Kościele tym, którzy jeszcze nie wierzą w Jezusa Chrystusa ? Co powinieneś zmienić w swoim życiu, aby sprostać swojemu kapłaństwu ?

■    Pomyśl :

1.    Jakie zadanie kapłańskie wykonywał uświęcony lud izraelski ?

2.    Co to znaczy, że Bóg uczynił lud izraelski pośrednikiem między sobą samym a wszystkimi narodami ?

3.    Co Bóg zapoczątkował i zapowiedział przez ustanowienie ludu izraelskiego narodem kapłańskim ?

4.    Dlaczego Pismo św. nazywa Kościół Chrystusowy ,,ludem świętym i królestwem kapłanów” ?

■    Zapamiętaj:

35.    Czym Bóg uczynił lud izraelski ?

Bóg uczynił lud izraelski narodem kapłańskim.

36.    Jaki lud jest obecnie narodem kapłańskim ?

Obecnie narodem kapłańskim jest nowy Lud Boży — Kościół Chrystusowy.

37.    Jakie są najważniejsze zadania Kościoła — królestwa kapłanów ?

Najważniejszym zadaniem Kościoła — królestwa kapłanów jest głoszenie wielkich dzieł Boga wszystkim narodom i składanie ofiar przez Jezusa Chrystusa.

■    Zadanie :

W jaki sposób możesz głosić chwałę Bożą ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *