Bóg przygotowuje swój lud na „pełnię czasu”

modlitwa w kosciolBóg przygotowuje swój lud na „pełnię czasu”

Jesteś katolikiem — jesteś z tego dumny. Chodzisz w niedzielę do kościoła. Odmawiasz rano i wieczór pacierz. W każdy
pierwszy piątek przystępujesz do Komunii św. Nosisz medalik. W twoim domu wisi krzyż lub święty obraz. Czy to wystarczy ?

Bóg prowadzi Lud Boży swoimi drogami

Bóg powierzył swoje obietnice wybranemu przez siebie ludowi. Wprowadził go do ziemi, którą mu obiecał, i uczynił go wielkim narodem. Z nim związał sję przymierzem. Żądał od niego, żeby czcił swego Boga i Pana przez składanie ofiar, aby zachowywał przykazania Boże i w ten sposób ukazywał innym narodom drogę do prawdziwego Boga.

Izraelici jednak dbali przede wszystkim o ziemską potęgę swego królestwa. Wprawdzie składali ofiary według przepisów, ale jednocześnie dopuszczali się krzywdy wobec bliźnich. Dumni byli ze świątyni i sądzili, że Bóg, który mieszka w tej świątyni, ocali ich zawsze od nieszczęścia.

Ale Bóg patrzył w serce swojego narodu wybranego i upominał go przez proroka Izajasza : ,,Co mi po mnóstwie waszych ofiar ?… Obmyjcie się, czyści bądźcie ! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu ! Przestańcie czynić zło ! Zaprawiajcie się w dobrym !” (Iz 1, 11.16-17a).

Ponieważ jednak Izraelici od zła nie odstępowali, Bóg dopuścił, że świątynia została zburzona przez Chaldejczyków. Bóg chciał ich przez to pouczyć, że swoich obietnic nie związał ani ze świątynią, ani też z królestwem, które sobie utworzyli w Ziemi Obiecanej. Izraelici zrozumieli wtedy to, co im Bóg przez proroka Izajasza powiedział : ,,Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (Iz 55, 8).

„Reszta Izraela” czeka na Nowe Przymierze

Izraelici stracili królestwo i świątynię. Znaleźli się w niewoli. Wielu spośród nich opuściło prawdziwego Boga i zapomniało o przymierzu, które Bóg zawarł kiedyś z ich ojcami. Nie wszyscy tak uczynili. Mała grupa Izraelitów pozostała wierna Bogu i dlatego Bóg wybrał ją, aby wypełnić swój plan zbawienia. Mówi przez Izajasza: ,,Reszta z Izraela i ocaleni z domu Jakuba… prawdziwie oprą się na Bogu, Świętym Izraela. Reszta powróci. Reszta z Jakuba do Boga Mocnego” (Iz 10, 20-21). Ta ,,Reszta” ma spełnić wielkie zadanie w planach Bożych. Pisze o tym prorok Ezechiel :

„…pozostanie tam Reszta, która ocali synów i córki. Oto oni przyjdą do was i będziecie widzieli postępowanie ich i uczynki, tak iż pocieszycie się po klęskach, które sprowadziłem na Jerozolimę, po wszystkim tym, co na nią sprowadziłem. Oni pocieszać was będą, gdy zobaczycie ich postępowanie i uczynki i poznacie, że nie bez podstaw było to wszystko, co jej uczyniłem” (Ez 14, 22-23).

Przez proroków Bóg wyjaśnia, dlaczego Izraelici utracili świątynię i królestwo. Bóg objawił również, że wybaczył im ich winę i dalej przebywa wśród swojego ludu, chociaż zabrakło świątyni.

Izraelici powrócili do swojego kraju. Odbudowali świątynię, na nowo składali Bogu ofiary. Ale i to nie było ostatecznym celem Boga. Przez tę ,,Resztę” chciał On przygotować ludzi na chwilę zawarcia Nowego Przymierza, które nie będzie związane z żadnym narodem, ani też z żadnym państwem na ziemi. Zapowiada to przez Jeremiasza :

,,Oto nadchodzą dni… kiedy zawrę z domem Izraela nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą… Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach… umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi
narodem” (Jr 31, 31-33). Zapowiedziane Nowe Przymierze dokonało się przez Jezusa Chrystusa. Jego nadejście nazywa św. Paweł „pełnią czasu” (Ga 4, 4). Do tej właśnie „Świętej Reszty” skierował Jezus Chrystus swoje słowo i z niej gromadził nowy Lud Boży. W swej śmierci i zmartwychwstaniu zawarł nowe i wieczne Przymierze.

Jak odpowiem Bogu ?

Należysz do nowego Ludu Bożego. Jesteś więc członkiem Kościoła. Jak „Reszta Izraela” masz kochać Boga i bliźniego i dawać świadectwo żywej wiary. Mówisz, że jesteś katolikiem. Czy służysz Bogu i ludziom ? Uczestniczysz we Mszy św. Czy składasz ofiarę swoim życiem ? Odmawiasz pacierz. Czy to jest naprawdę rozmowa z Bogiem ? Przystępujesz w każdy pierwszy piątek do Komunii św. Czy się poprawiasz ? Nosisz medalik. Czy swoim życiem świadczysz o Bogu ?

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego” (Ps 50, 12).

■    Pomyśl :

1.    Dlaczego naród wybrany spotkały kary Boże ?
2.    Jakie kary Bóg zesłał na naród wybrany ?
3.    Jak nazywano wiernych Bogu Izraelitów w czasach niewoli ?
4.    Jakie obietnice Bóg dał swojemu ludowi w czasie niewoli ?
5.    Przez kogo Bóg zapowiedział zawarcie Nowego Przymierza ?

■    Zapamiętaj:

63.    Do czego słowami proroka wzywa Bóg naród wybrany Starego i Nowego Przymierza ?
Słowami proroka Bóg wzywa naród wybrany Starego i Nowego Przymierza do żywej wiary i prawdziwej miłości.

64.    Kiedy dokonała się „pełnia czasów” ? „Pełnia czasów” dokonała się, gdy na świat przyszedł Jezus Chrystus.

■    Zadanie :

W jaki sposób okażesz wierność Bogu w swoim domu rodzinnym… w szkole… ?

■    Porównaj:

Pismo św.: …..Oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych” (Mt 23, 34) — Przypowieść o przeniewierczych dzierżawcach (Mt 21, 33-35; Mk 12, 1-12; Łk 20, 9-19).
„I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24, 27).
„Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela I jego następców” (Dz 3,24).

Nauka Kościoła : „Podobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo… lecz uczynić z nich lud, który by Go poznał w prawdzie i zbożnie Mu służył. Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród izraelski, z którym zawarł przymierze… wszystko to jednak wydarzyło się jako przygotowanie… owego przymierza nowego i doskonałego, które miało być zawarte w Chrystusie…” (KK 9).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *