Bóg tworzy swój lud

izraelici morze czerwoneBóg bardzo kocha człowieka. Stworzył go na swój obraz i podobieństwo, obdarował go życiem nadprzyrodzonym, pragnie z nim żyć w przyjaźni i troszczy się o jego zbawienie.
Jak to się dokonuje ? Czy Bóg przemawia do każdego człowieka z osobna ? Jak go obdarza swym życiem ? Jaką rolę odgrywa w tym Kościół ? Czy Kościół jest konieczny do tego, aby człowiek żył w jedności z Bogiem i doszedł do zbawienia ?

Pascha Izraelitów

Pismo św. w Księdze Wyjścia opisuje, że wtedy, gdy potomkowie Abrahama byli w niewoli u Egipcjan, a Egipcjanie nielitościwie ich wyzyskiwali i zmuszali do ciężkich prac, Bóg postanowił ich uwolnić. Powołał Mojżesza, objawił mu się i posłał go : „Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona i wyprowadź lud mój, Izraela, z Egiptu” (Wj 3, 10).
Bóg zapowiada, że Izraelici staną się Jego ludem, a On będzie ich Panem : „Ja jestem wasz Bóg ! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli… I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem i przekonacie się, że Ja Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego” (Wj 6, 6b-7).
Mojżesz, jak opisuje Pismo św., nakazał Izraelitom z polecenia Bożego zabić baranka i jego krwią naznaczyć drzwi swoich domów. W nocy, gdy Izraelici to wypełnili i przygotowali się do drogi, w domach Egipcjan poumierali najstarsi synowie. Domy Izraelitów śmierć ominęła. Wtedy Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej.
Izraelici pod przewodnictwem Mojżesza doszli do Morza Czerwonego. Egipcjanie zaczęli ich ścigać. Bóg swoją mocą przeprowadził jednak bezpiecznie Izraelitów przez morze, uwolnił ich od niewoli i śmierci, a Egipcjan pokonał. Pismo św. tak opisuje to wydarzenie :
„Pan rzekł do Mojżesza : « Czemu głośno wołasz do mnie ? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców… »
Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Bóg cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi… Egipcjanie ścigali ich… A Bóg rzekł do Mojżesza : «Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców». Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Bóg w pośrodku morza…

W tym to dniu wybawił Bóg Izraela z rąk Egipcjan.. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Widzieli Izraelici wielkie dzieło, którego dokonał Bóg wobec Egipcjan, ulękli się Boga i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi” (Wj 14, 15-17. 21-22. 23a. 26-27. 30-31).

Opis przejścia Izraelitów nie jest sprawozdaniem historycznym i nie zawiera wszystkich szczegółów. Wydarzenie to zostało spisane wiele lat później na podstawie opowiadań, które przetrwały wśród narodu wybranego. Autor natchniony chciał tylko utrwalić na piśmie fakt, że Bóg wyzwolił potomków Abrahama z niewoli, ocalił ich od śmierci w Egipcie i w ten sposób uczynił go swoim ludem wybranym.
Gdy Izraelici zobaczyli klęskę Egipcjan i poczuli się bezpieczni, wtedy zrozumieli, jak wielki jest ich Bóg : ocalił ich od śmierci w Egipcie, wyprowadził z niewoli, przeprowadził przez morze i wprowadził na drogę do Ziemi Obiecanej. W tych wydarzeniach przeżyli obecność Boga wśród siebie. Przeżyli Jego przejście, czyli Paschę. W pełni zrozumieli wtedy, że oni są rzeczywiście wybranym Ludem Bożym, a Bóg jest ich Panem. Swoje wyzwolenie z niewoli przeżywali co roku podczas uroczystości, które nazywali świętem Paschy.

Pascha nowego Ludu Bożego

W sobotę przed Wielkanocą obchodzimy wigilię paschalną. Późnym wieczorem gromadzimy się w kościele. W liturgii poświęcenia wody chrzcielnej słuchamy między innymi czytania Księgi Wyjścia o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. Wydarzenie to było początkiem i zapowiedzią pełnego wyzwolenia ludzi z niewoli grzechu i przejścia ze śmierci do życia. To pełne wyzwolenie i przejście dokonało się wtedy, gdy Jezus Chrystus przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał. Było to Jego przejście ze śmierci do życia, czyli Jego Pascha. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Chrystus wyzwolił ludzi z niewoli grzechu i utworzył nowy Lud Boży. Nowym Ludem Bożym jest Kościół. Chrześcijanie przez chrzest są wyzwoleni z niewoli grzechu, obdarzeni wolnością, włączeni do Ludu Bożego. Chrzest jest więc dla chrześcijan Paschą, czyli przejściem z niewoli grzechu do wolności. Chrzest wprowadza na drogę zbawienia. Dziś więc Bóg tworzy swój lud przez chrzest święty. Każdy z nas dostępuje zbawienia przez włączenie do owego Ludu Bożego, czyli do Kościoła.
Co roku w wigilię paschalną przypominamy sobie nasze wyzwolenie z grzechu, nasz chrzest. Wyrażamy Bogu wdzięczność za to, że jesteśmy Jego ludem, a On jest naszym Panem. W czytaniu przedstawiającym wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej Bóg przypomina nam, co dla nas uczynił, i wzywa nas, byśmy jako Jego lud z wdzięcznością z Nim współpracowali.
Dlatego w wigilię paschalną odnawiamy przyrzeczenie chrztu okazując w ten sposób Bogu, że chcemy być Jego wiernym ludem.

Jak odpowiem Bogu ?

Teraz rozumiem, że Bóg zbawia ludzi włączając ich przez chrzest do swojego ludu. Ja też jestem złączony z Bogiem, należę do Jego ludu. Wyrażę za to Bogu moją wdzięczność słowami pieśni, którą śpiewali Izraelici po przejściu przez Morze Czerwone i którą śpiewają także chrześcijanie w wigilię paschalną

…Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał,
Gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa ! Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę,
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał. Pan, mocarz wojny, Bóg jest imię Jego. Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko.
Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym.
Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę.
Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie, Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół”
(Wj 15, 1b-6).

W liturgii wigilii paschalnej spotkasz się też z inną modlitwą, która wyraża tę samą prawdę :

„Wiemy, o Boże, że i w naszych czasach jaśnieją Twe pradawne cuda. Dla zbawienia wszystkich narodów sprawiasz dzisiaj przez wodę odrodzenia to, co uczyniłeś dla jednego narodu, wybawiając go mocą swojej prawicy z egipskiej niewoli. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności wybranego ludu izraelskiego”.

■    Pomyśl :

1.    Na jaką pamiątkę obchodzili Izraelici święto Paschy ?

2.    W jaki sposób Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej ?

3.    Co Izraelici zrozumieli po przejściu przez Morze Czerwone ?

4.    Dlaczego my dzisiaj w wigilię paschalną wspominamy wyjście Izraelitów z niewoli i przejście przez Morze Czerwone ?

5.    Kiedy dokonuje się nasza Pascha ?

6.    Dlaczego w wigilię paschalną odnawiamy przyrzeczenie chrztu ?

7.    Kto jest dziś nowym Ludem Bożym ?

■    Zapamiętaj:

30.    Czego dokonał Bóg w wydarzeniu, które nazywamy Paschą Izraelitów ?

W wydarzeniu, które nazywamy Paschą izraelitów, Bóg ocalił naród wybrany od śmierci, wyprowadził z niewoli, przeprowadził przez morze i przez to uczynił ich swoim ludem.

31.    Czym jest dla nas Pascha Izraelitów? Pascha Izraelitów jest dla nas początkiem i zapowiedzią pełnego wyzwolenia z niewoli grzechu i przejścia ze śmierci do życia.

32.    Kto wyzwolił nas z niewoli grzechu ?

Z niewoli grzechu wyzwolił nas Jezus Chrystus przez swoją Mękę, śmierć i zmartwychwstanie, tworząc przez to nowy Lud Boży.

■    Zadanie :

Dlaczego na naszych wielkanocnych stołach prócz święconego znajduje się baranek ?

■    Porównaj:

Słowo Boże : „Pan mówił (do Mojżesza) : Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej… Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona i wyprowadź lud mój, Izraela, z Egiptu” (Wj 3, 7-8a. 10). Liturgia : „Jest to ta noc, w którą niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która rozproszyła mroki grzechów światłem ognistego słupa.

Oto noc, która wierzących obecnie w Chrystusa na całej ziemi uwalnia od zepsucia świata i ciemności grzechów, przywraca do łaski i gromadzi w społecznościach świętych” (Z Orędzia wielkanocnego — Exsultet).

Nauka Kościoła : „…Podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył” (KK 9).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *