„Sługa Jahwe” wypełnia Boży plan zbawienia

Jezus zbawicielW swoim otoczeniu zauważasz nieraz, że ktoś postępuje źle, krzywdzi drugiego. To cię oburza. Budzi się wtedy w tobie pragnienie, aby zło usunąć siłą. Szukasz nawet wśród rówieśników poparcia dla swoich dążeń. Jak sądzisz, czy nie ma innego sposobu uwolnienia ludzi od zła ?

Bóg zapowiada, że „Sługa Jahwe” dokona zbawienia wszystkich narodów

Pismo św. poucza nas, że Bóg ukochał swój lud, podobnie jak ojciec kocha swego pierworodnego syna. Izraelici zostali powołani, aby byli wiernymi sługami Boga, aby Mu służyli dla dobra wszystkich ludzi. Nie wszyscy jednak byli wierni Bogu.
Tych, którzy dochowali wierności Bogu, Pismo św. nazywa „Resztą Izraela”. Prorocy zapowiadali, że jeden z tej „Świętej Reszty” będzie jej władcą. Prorok Izajasz nazywa go „Sługą Jahwe”:

„Oto mój Sługa, którego podtrzymują, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Ja, Jahwe, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za ręką i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, abyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”
(Iz 42, 1. 6-7).

Tak więc prorok Izajasz zapowiada, że prawdziwy Sługa Boga nie będzie podobny do władców tego świata. Wybawi narody miłością a nie siłą. Duch Boży umocni go i sprawi, że „Sługa Jahwe” objawi Boga wszystkim narodom i uwolni ich od zła. Księga Izajasza podaje również, że „Sługa Jahwe” dokona tego dzieła przez ofiarę z własnego życia. Czytamy :
„Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze; a Bóg zwalił na Niego winy nas wszystkich.
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony… tak On nie otworzył ust swoich !…
Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć…
Spodobało się Bogu zmiażdżyć Go cierpieniem.
Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Jahwe spełni się przez Niego.
Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci.
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował”
(Iz 53, 3-7. 8b. 10-12a).

Tymi słowami Bóg przepowiedział przez proroka, że Jego wierny Sługa zbawi narody przez dobrowolne przyjęcie cierpienia i wzgardy. Przez dobrowolne cierpienie wysłuży duchowe zdrowie i uświęcenie dla wszystkich ludzi. W nagrodę za posłuszeństwo Bóg przyrzeka mu dać liczne potomstwo duchowe. Podobnie jak wódz po zwycięskiej bitwie otrzymuje liczne łupy i wielu jeńców, tak Sługa Pański otrzyma liczne narody na swoją własność.

Jezus Chrystus wypełnia proroctwo o „Słudze Boga”

Powyższe proroctwo o cierpiącym „Słudze Jahwe” czyta się w liturgii Wielkiego Piątku. W Męce i śmierci Jezusa Chrystusa wypełniło się ono dosłownie. Wtedy Jezus Chrystus ofiarował swe życie Bogu Ojcu na odkupienie grzeszników. Za cenę swej Krwi nabył Kościół, do którego powołał wszystkie narody.
Jezus ukazywał w swoim życiu, że jest Sługą cichym i pokornym (Mk 10, 45). Po chrzcie w Jordanie wyraźnie powiedział, że na nim spełnia się proroctwo Izajasza o „Słudze Jahwe”, który miał być namaszczony Duchem Świętym (Łk 4, 16-21). Mocą tego Ducha Jezus uwalniał ludzi z niewoli szatana, odpuszczał grzechy, przywracał wzrok i słuch, głosił Ewangelię ubogim. W ten sposób służył ludziom. Objawił to szczególnie w Wielki Czwartek, gdy umył nogi uczniom. Wtedy powiedział do nich to, co powtarza do nas każdego roku : „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 13-15a).

Jak odpowiem Bogu ?

Proroctwo o cierpiącym „Słudze Jahwe” jest wezwaniem skierowanym do wszystkich wierzących i ochrzczonych, aby w swoim życiu szli tą samą drogą.
Jak wypełniasz swoje powołanie do służby ludziom ? Jak służysz rodzicom, kolegom, sąsiadom ? Jak wypełniasz służbę wobec ludzi, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa ? Jak służysz tym, którzy nie zgadzają się z twoimi przekonaniami i poglądami ? Czy przypadkiem ludzie patrzący na twoje postępowanie nie zniechęcają się do Kościoła katolickiego ?

■    Pomyśl:

1.    Co w Księdze Izajasza czytamy o cierpiącym „Słudze Jahwe” ?
2.    W jaki sposób wypełnił Jezus proroctwo o „Słudze Jahwe” w swoim życiu ?
3.    Dlaczego proroctwo o „Słudze Jahwe” czyta się w liturgii Męki Pańskiej ?

■    Zapamiętaj:

71.    W kim wypełniło się proroctwo o cierpiącym „Słudze Jahwe” ?
Proroctwo o cierpiącym „Słudze Jahwe” wypełniło się w Jezusie Chrystusie.

72.    W jaki sposób Jezus Chrystus służy dziś ludziom ?
Jezus Chrystus służy dziś ludziom przez nas jako członków Jego Kościoła.

■    Zadanie :

1.    Przypomnij sobie, jak Kościół w ciągu wieków służył ludziom.
2.    Dowiedz się, w jaki sposób dziś Kościół służy ludziom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *