Bóg rządzi sprawiedliwie swoim ludem

sad ostatecznyZapewne spotkałeś się w życiu z niesprawiedliwością. Może sam jej doznałeś, a może skrzywdzono twoich rodziców lub przyjaciół ? Z radia i telewizji dowiadujesz się o krzywdzie, jaka spotyka ludzi w krajach objętych wojną. Zwłaszcza oburza cię krzywda, która spotyka ludzi niewinnych i dobrych.Podobnie jak tamci ludzie, i ty pragniesz zapewne, aby każdy otrzymał to, co mu się słusznie należy. Chcesz z pewnością, aby wobec ciebie wszyscy postępowali sprawiedliwie. Żeby bronić sprawiedliwości, ludzie ustanowili nawet sądy państwowe i międzynarodowe. A mimo to wciąż jeszcze brak sprawiedliwości na świecie.Ludzie wierzący szukają sprawiedliwości u Boga. Ale i oni niekiedy pytają, dlaczego sprawiedliwy Bóg dopuszcza, że na świecie często cierpią ludzie dobrzy, a złym dobrze się powodzi. Dlaczego tak się dzieje ? Czy jest sprawiedliwość, czy jej nie ma ? Pismo św. opowiada, że również naród wybrany Starego Przymierza doznawał niesprawiedliwości. Np. w czasie niewoli egipskiej naród izraelski cierpiał z powodu krzywd, jakie mu wyrządzano. Bóg jednak pamiętał o swoim ludzie i wyzwolił go z niewoli. Ale kiedy Izraelici, którzy przecież byli narodem wybranym, raz po raz buntowali się przeciw swojemu Bogu i przeciw Jego przykazaniom, spotykała ich kara Boża. Bóg zapowiadał ją przez proroków. Izajasz tak mówił :

„Szczęśliwy sprawiedliwy, bo pozyska dobro ;
spożywać będzie owoc swoich czynów. Biada złemu, bo odbierze zło ; bo według czynów jego rąk mu odpłacą”
(Iz 3, 10-11).

Przez proroków Bóg zapowiedział, że królestwo izraelskie upadnie. Zapowiedź ta spełniła się, bo naród izraelski uprowadzono do niewoli babilońskiej.
Pismo św. opowiadając o tych wydarzeniach ukazuje nam Boga, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

„Wielki Dzień Jahwe”

Izraelici mniemali, że choroby i nieszczęścia są karą za grzech, a zdrowie, bogactwo i powodzenie — nagrodą za uczciwe życie. W czasie wygnania cierpieli jednak też ludzie dobrzy i sprawiedliwi, a złym i przewrotnym powodziło się nieraz lepiej. Prorocy więc wyjaśniali, że Bóg jest cierpliwy, że kara nie od razu spada na grzesznika, a człowiek dobry nie od razu otrzymuje nagrodę. Bóg wzywał naród wybrany przez proroków, aby się nawrócił. Zapowiedział też, że w przyszłości pokona zło i niesprawiedliwość ludzką. Wynagrodzi sprawiedliwych, a ukarze przewrotnych. Dzień, w którym się to stanie, prorocy nazwali „Wielkim Dniem Jahwe”, czyli dniem sądu nad całym światem, lub też ,,Dniem Pańskim”. W księdze Izajasza czytamy :
„Oto dzień Jahwe nadchodzi… i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. Ukarzę ja świat ziemi za jego zło i niegodziwców za ich grzechy.
Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniżę”
(Iz 13, 9. 11).

Bóg pouczył nas przez proroków, że dopiero w ,,Dniu Pańskim” da ostateczną nagrodę za życie dobre i sprawiedliwe, a źli poniosą wtedy słuszną karę. Stąd powodzenia lub niepowodzenia tu na ziemi nie można uważać za nagrodę lub za karę Bożą.

Jezus Chrystus „sądzi żywych i umarłych”

Św. Jan Chrzciciel zapowiadał, że „Dzień Pański” jest bliski : ,,Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za Mną, mocniejszy jest ode mnie ; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot ; pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym” (Mt 3, 10-12).
Jezus Chrystus nauczał ludzi o Bogu sprawiedliwym. Zapowiedział też, że nadejdzie dzień sądu nad światem. Nazwał go ,,Dniem Ostatecznym”. Pouczał, że ,,Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi” (J 5, 22). Chrystus przyszedł na ziemię, aby ratować tych, którzy zasłużyli na karę Bożą. Przyjął na siebie grzechy wszystkich ludzi i przez śmierć na krzyżu stał się zapłatą za ich niesprawiedliwość. Przez swoją śmierć zwyciężył zło i dokonał sądu nad światem. Chrystus zapowiedział jednak, że ostatecznym dniem zapłaty będzie dzień sądu. Wtedy dopiero nastąpi oddzielenie tych, którzy z Chrystusem współpracowali, od tych, którzy nie posłuchali Jego wezwania. Do dobrych powie : „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata”, a do złych powie : „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom” (Mt 25, 34 b ; 41 b).
Chrystus wezwał nas wszystkich do czynienia sprawiedliwości.

Jak odpowiem Bogu ?

Podobnie jak wszyscy ludzie pragniesz sprawiedliwości. Chrystus wezwał i ciebie, abyś przyczynił się do niej na świecie. Pouczył cię swoim przykładem, że nieraz trzeba będzie przyjąć na siebie krzyż i cierpienie, aby przyczynić się do uwolnienia świata od niesprawiedliwości.
Zastanów się nad swoim postępowaniem. Czy nie czyniłeś zła ? Czy zawsze byłeś tak sprawiedliwy dla innych, jak chciałbyś, aby postępowano wobec ciebie ? Czy starasz się, aby w twoim otoczeniu zawsze postępowano sprawiedliwie : w domu, w szkole, w gronie kolegów ? Jeśli to robisz, podziękuj Bogu słowami psalmu :

,,Bóg nagradza moją sprawiedliwość, odpłaca mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Bożych i nie odszedłem przez grzech od mojego Boga,
bo mam przed sobą wszystkie Jego przykazania i nie odrzucam od siebie Jego poleceń, lecz jestem wobec Niego bez skazy i wystrzegam się winy.
Bóg mnie nagradza za moją sprawiedliwość, za czystość rąk przed Jego oczyma”
(Ps 17, 21-25).
A jeśli spostrzegłeś, że musisz coś zmienić w swoim postępowaniu, przeproś Boga, że nie posłuchałeś Jego wezwania, aby szerzyć sprawiedliwość wśród ludzi.

■    Pomyśl :

1.    Jak sprawiedliwy Bóg objawił się w dziejach narodu wybranego ?
2.    Jak Izraelici wyobrażali sobie działanie sprawiedliwego Boga ?
3.    Jak prorocy wyjaśniali działanie sprawiedliwego Boga ?
4.    Co głosił Jan Chrzciciel o „Dniu Pańskim” ?
5.    Czego o „Dniu Pańskim” uczył nas Jezus Chrystus ?
6.    Do czego wzywa nas Jezus Chrystus ?

■    Zapamiętaj:

53.    Dlaczego grzech nie może pozostać bez kary ?
Grzech nie może pozostać bez kary, ponieważ Bóg jest święty i sprawiedliwy.

54.    Kiedy okaże się w pełni sprawiedliwość Boża ?
Sprawiedliwość Boża okaże się w pełni w „Dniu Ostatecznym”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *