Prawo Przymierza wzywa do miłości Boga

modlitwa kosciolMasz wielu kolegów. Chodzisz z nimi do szkoły. Uczysz się z nimi, wspólnie się bawisz. Jeżeli twój kolega jest dla ciebie dobry, pomaga ci, lubi cię, wtedy chętnie z nim przebywasz, chętnie zapraszasz go do zabawy i odwiedzasz. Nazywasz go swoim przyjacielem. Każdy chętnie przebywa z ludźmi, którzy są życzliwi. Kocha tych, którzy go kochają. O ile więcej kocha nas Bóg. Bóg kocha ludzi. Jak człowiek powinien odpowiedzieć na miłość Boga ?

Naród wybrany odpowiada Bogu na Jego miłość

Lud wybrany doświadczył wiele razy, że Bóg go kocha. Najlepiej poznali Izraelici miłość Boga, gdy wyprowadzał ich z niewoli i czynił ich swoim ludem.
Na tak wielką miłość Boga Izraelici mieli odpowiedzieć swoją miłością.
Sam Bóg ich do tego wzywał :
,,Słuchaj Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem — Pan jedyny. Będziesz miłował twojego Boga, z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu” (Pwt 6, 4-7).
„Gdy syn twój zapyta cię kiedyś : « Co za znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam zlecił nasz Bóg, Jahwe ? » Odpowiedz swojemu synowi : « Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką. Uczynił na oczach naszych znaki i cuda wielkie przeciwko Egiptowi, faraonowi i całemu jego domowi. Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami i przyprowadzić nas do ziemi, którą poprzysiągł dać przodkom naszym. Wtedy rozkazał nam Bóg wykonywać wszystkie te prawa, bać się naszego Boga, aby zawsze dobrze nam się wiodło i aby nas zachował przy życiu, jak to dziś czyni. Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec naszego Boga, jak nam rozkazał »” (Pwt 6, 20-25). Prawo miłości Boga jest największym i pierwszym przykazaniem. Z niego wynikają obowiązki człowieka wobec Boga. Lud wybrany poznał te obowiązki w Prawie Przymierza otrzymanym na Synaju. Katechizm podaje nam je w takich słowach :

1.    Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2.    Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.
3.    Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Kto miłuje Boga, ten czci Go jako jedynego, prawdziwego ,,Boga Abrahama, Izaaka, Boga Jakuba” (Wj 3, 6). Stara się Go poznać (Mdr 15, 3). Im kto lepiej pozna Boga, tym więcej Go kocha, jest Mu posłuszny i głosi Jego chwałę. Unika wszystkiego, co go od Boga oddala lub co chce w duszy ludzkiej Boga zastąpić.
Kto miłuje Boga, ten nie będzie brał imienia Boga nadaremnie (Pwt 5, 11), będzie je wymawiał ze czcią i w prawdziwej potrzebie. Kto miłuje Boga, ten pamięta o przykazaniu : „Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat twego Boga, Jahwe. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy” (Pwt 5, 13-14).
Człowiek swą zależność od Boga wyraża najlepiej przez ofiary. Dlatego Psalmista zachęca : „Składaj Bogu ofiarę z dziękczynienia, wypełniaj swoje śluby wobec Najwyższego” (Ps 49, 14). Kto miłuje Boga, dba o Jego świątynię i chętnie do niej spieszy. Modli się słowami psalmu : „Boże, miłuję dom, w którym mieszkasz, i miejsce, gdzie przebywa Twa chwała” (Ps 25,8).
Lud wybrany znał te wszystkie obowiązki miłości wobec Boga. Zobowiązał się wypełniać je w swoim życiu. W ten sposób starał się odpowiedzieć czynem na miłość Boga.

Chrystus wypełnia prawo miłości i wzywa nas do tego samego

Bóg przymierza jest naszym Bogiem. Prawo, które ogłosił ludowi wybranemu na Synaju, jest naszym Prawem. Chrystus bowiem, jak już o tym wiesz, nie przyszedł znosić Prawa, ale je potwierdzić i udoskonalić (Mt 5, 17). Kiedy jeden z uczonych w Prawie zapytał Go, które jest największe przykazanie, Jezus mu odpowiedział :

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie” (Mt 22, 37b-38).

Całe życie Jezusa Chrystusa było najdoskonalszym wypełnieniem prawa miłości Boga. Miłość do Boga, swego Ojca, najbardziej Chrystus okazał czyniąc dobrze ludziom. Przez to wypełnił wolę swego Ojca. Największą miłość okazał Bogu Ojcu i ludziom na krzyżu, gdy poświęcił w ofierze swoje życie dla zbawienia świata.

Jak odpowiem Bogu ?

Od chwili chrztu św. jestem dzieckiem Boga. Należę do nowego ludu wybranego, mnie również umiłował Bóg. Dla mnie stworzył wspaniały i niepojęty świat. Bóg tak mnie umiłował, że Syna swego wydał na śmierć, abym mógł żyć wiecznie, abym mógł być zbawiony. Podobnie jak Bóg wyprowadził z Egiptu pierwszy naród wybrany, tak i mnie wyzwolił z niewoli grzechu.

W kościele w trzydziestą niedzielę (rok A) i ty usłyszysz to wezwanie do miłości Boga. Chrystus po to przyszedł na świat, aby objawić wielką miłość Boga i nauczyć nas tej miłości. Patrząc na Niego możesz się nauczyć, jak trzeba kochać Boga aż do śmierci. Zastanów się, jak ty kochasz Boga. W jaki sposób okazujesz swą miłość do Niego ? Jak się modlisz ? Jak pogłębiasz swoją wiarę ? Jak czcisz imię Boże ? Jak uczestniczysz we Mszy św. ?

Za wszystko, co Bóg dla ciebie uczynił, podziękuj Mu słowami psalmu :

„Chwalcie Pana, do dobry, bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki.
On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki.
On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki.
On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki.
On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki.
Słońce, by dniem władało, bo Jego łaska na wieki.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego łaska na wieki.
On daje pokarm wszelkiemu ciału, bo Jego łaska na wieki.
Dziękujcie Bogu niebiosa, bo Jego łaska na wieki” (Ps 135, 1-9. 25-26).
O tym, jak Bóg nas miłuje, przypomną ci słowa piosenki religijnej :

Gdyby Bóg nie kochał nas, świat by jeszcze dziś nie istniał.Gdyby Bóg nie kochał nas, nie poświęciłby się tak.

Dla nas tam w Betlejem, gdzie w stajni się narodził,
Gdy czas wypełnił się, objawił się nam sam.
Gdyby Bóg nie kochał nas…
Dla nas przemierzył świat wciąż głosząc Ewangelię,
Że Bóg i Ojciec nasz sam oczekuje nas. Gdyby Bóg nie kochał nas…
Dla nas w tę straszną noc, oblany krwawym potem,
Gdy znosił cierpień moc, wydany był przez nas.
Gdyby Bóg nie kochał nas…
Dla nas za cały świat na wzgórzu Trupich Czaszek
Rozpiął ramiona swe, odkupił nas przez krzyż.
Gdyby Bóg nie kochał nas…
Dla nas w tę Wielką Noc, gdy ranek się zaczynał,
On z grobu swego wstał i tak zwyciężył świat!
Gdyby Bóg nie kochał nas.
(Sł. i muz. : A.M. Cocagnac O.P. Tłum. : ks. St. Sierla).

■    Pomyśl:

1.    Jak ludzie odpłacają tym, którzy ich kochają ?
2.    Kiedy naród wybrany najlepiej przekonał się, że Bóg go kocha i jest mu życzliwy ?
3.    Do czego został wezwany Lud Boży ?
4.    Jakie są nasze najważniejsze obowiązki wobec Boga ?
5.    Do czego ciebie wzywa Chrystus ?
6.    W jaki sposób odpowiesz Bogu na Jego miłość ?

■    Zapamiętaj:

41.    „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mt 22, 38).
42.    Jakie obowiązki płyną z prawa miłości Boga ?

Z prawa miłości Boga płyną następujące obowiązki :

a)   Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
b)    Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie^
c)    Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.