Wszyscy ludzie są braćmi

Wszyscy ludzie są braćmi

Ludzie rozmaitych ras i narodów spotykają się często ze sobą, np. na różnych imprezach sportowych. Spotykają się także ze sobą w czasie wycieczek do różnych krajów, podczas wspólnych kolonii dla dzieci wielu narodowości. Młodzież chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i przyjaciółmi z innych krajów. Wymienia między sobą widokówki, znaczki, listy. Gdy jakiś kraj dotknie nieszczęście, np. trzęsienie ziemi czy powódź, wtedy ludzie z całej ziemi starają się przyjść mu z pomocą, chociaż go bliżej nie znają.
Co skłania ludzi do tego, by interesować się innymi, zawierać z nimi znajomość, wspólnie z nimi pracować, bawić się i odwiedzać ? Czy tylko zwyczajna ciekawość ? A może coś więcej… ?

Człowieczeństwo

Jesteśmy do siebie bardzo podobni, zwłaszcza zewnętrznie, a jednak każdy z nas jest innym człowiekiem. Stawiamy więc pytanie :

Co ludzi łączy ?

Dziś ludzie mają wiele okazji, by lepiej się poznać niż dawniej. Radio, telewizja, prasa, książki ukazują ludzi z innych krajów i kontynentów. Informują o ich życiu, wyglądzie i zwyczajach. Poznając ludzi z całej ziemi łatwo dostrzec, że istnieje coś, co ich wszystkich łączy. Człowiek z człowiekiem może się porozumieć, wymienić swoje poglądy, podzielić się dorobkiem kulturalnym i cywilizacyjnym. Uświadamiamy sobie wtedy, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Właśnie człowieczeństwo jest podstawą jedności między ludźmi.

Co ludzi dzieli ?

Ludzie różnią się : wyglądem zewnętrznym, kolorem skóry, językiem, zwyczajami narodowymi, przekonaniami religijnymi, politycznymi itp. Te właściwości w zasadzie tylko odróżniają ludzi od siebie. Zdarza się jednak, że stają się one powodem nieporozumień i wrogości. Na tle narodowościowym czy rasowym dochodzi czasem do sporów i wojen. Wielu białych odnosi się wrogo do ludów kolorowych. I odwrotnie : ludy kolorowe żywią niechęć do białych. Pomimo tych nieporozumień ludzie podejmują wiele wysiłków, aby usunąć wrogość ze stosunków między rasami i narodami. Niekiedy zaś powstają nieporozumienia między ludźmi na tle różnic w poglądach politycznych i w interesach państwowych. Czasem i te nieporozumienia prowadzą do wojen. W zasadzie jednak ludzie nie chcą wojny. Uważają ją za zło. Coraz więcej państw dąży do trwałego pokoju, uzgodnienia poglądów politycznych, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

„Jeden jest Ojciec wasz”

Kościół także podejmuje wysiłki, by na świecie zapanowało braterstwo między ludźmi. W ostatnich latach takie wysiłki podjęli papieże : Jan XXIII i Paweł VI. Zwracali się do wszystkich ludzi nawołując do pojednania i zgody. Sobór Watykański Drugi przypomina, że wszyscy ludzie mają być dla siebie braćmi. Zwraca się zaś szczególnie do członków Kościoła, aby tworzyli braterską wspólnotę i w ten sposób ukazali wszystkim ludziom, jak należy wzajemnie się miłować.

Chrześcijanie wierzą i są przekonani, że wszyscy ludzie są braćmi. Chrystus pouczył nas, że jeden jest Bóg, któremu wszyscy zawdzięczają swe istnienie. On jest Ojcem wszystkich ludzi. I do wszystkich posłał swojego Syna, który stał się człowiekiem i bratem wszystkich ludzi i który ich zbawił. On właśnie kazał wszystkim ludziom mówić do Boga ,,Ojcze nasz” i miłować się wzajemnie jak bracia. Mówił : ,,Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12).

Ta braterska wspólnota wtedy ujawnia się najpełniej, kiedy Lud Boży zgromadzony wokół ołtarza razem z Chrystusem składa Ojcu niebieskiemu Najświętszą Ofiarę. Wówczas wszyscy modlą się wspólnie do Boga, swego Ojca, a przed Komunią św. przekazują sobie znak pokoju jako wyraz braterstwa i jedności. Czynią to wciąż na nowo, ponieważ nawet wśród komunikujących mogą istnieć podziały, spory i nieporozuzumienia. Dlatego wciąż na nowo trzeba przypominać, że wszyscy ludzie są braćmi i spełniać wezwanie Chrystusa do braterskiej miłości.

Jak odpowiem Bogu ?

Jesteś człowiekiem, bratem wszystkich ludzi. Przez chrzest złączyłeś się z Chrystusem — naszym Bratem. Zostałeś wtedy wezwany do współpracy w jednoczeniu wszystkich ludzi. Bóg oczekuje od ciebie, że będziesz szerzył braterstwo, także wśród swoich najbliższych. Będziesz usuwał nieporozumienia, łagodził spory, które zaistniały. Polecaj Bogu w modlitwie wszystkich ludzi jak swoich braci.

Rozważ słowa piosenki :

„Nasze życie upływa wśród ludzi,
W każdym sercu zostawiasz swój ślad.
Po tym pozna świat uczniów Chrystusa,
Że chcą zawsze w miłości trwać.
Żaden człowiek nie może być obcy,
Dla każdego Bóg przyszedł na świat.
Za każdego z nas życie swe oddał.
Więc kochajmy się, bo łączy nas —
Jedno niebo, gdzie wszyscy idziemy,
Jedna Matka, co prowadzi nas,
Jedno szczęście, którego pragniemy,
Jeden Bóg, który jest w każdym z nas.
Czy wiesz, czemu twój sąsiad dziś smutny,
I czym martwi się dziś młodszy brat ?
Ludzkie troski są twymi troskami,
A kto kocha, ten w Bogu trwa”.

■    Pomyśl :

1.    Należę do wielkiej rodziny ludzkiej. Czy tak postępuję, aby innym ludziom było ze mną dobrze ?

2.    Jestem chrześcijaninem. Mówię do Boga : ,,Ojcze nasz”. Czy odmawiając tę modlitwę poczuwam się do braterskiej wspólnoty ze wszystkimi ludźmi ?

3.    Chrystus jest Bratem wszystkich. Przez chrzest stałem się bratem Chrystusa. Czy umiem i staram się być bratem dla wszystkich jak Chrystus ?

4.    Czy nie żywię niechęci do innych ras, narodów ? Czy nie podzielam rasowych, narodowych, a nawet religijnych uprzedzeń ? Czy pomyślałem, że początkiem uprzedzeń u mnie mogą być niechęci do innych kolegów, do dzieci z innej szkoły, z innej ulicy czy z innej wsi lub miasta ?

■    Zapamiętaj:

26.    Ludzie całej ziemi są braćmi, ponieważ wszyscy są ludźmi i wszyscy są dziećmi jednego Ojca, a Syn Boży stał się Człowiekiem, aby wszystkich zbawić.

27.    Ludzie przez chrzest złączeni z Chrystusem są w szczególny sposób wezwani do tego, aby budować braterską wspólnotę i tworzyć jedną i miłującą się rodzinę ludzką.

■    Zadanie :

1.    Napisz, ,,Co należy czynić, żeby wszyscy ludzie naprawdę poznali, że są braćmi” ?

2.    Przeczytaj cztery Modlitwy eucharystyczne i wynotuj słowa mówiące o jednoczeniu się ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *