Wspólnota państwowa

Korzystasz już z niektórych praw państwowych, np. z prawa do nauki, do ochrony zdrowia, z komunikacji i wielu innych usług społeczno-kulturalnych. Państwo jest wspólnym dobrem obywateli, z którego każdy ma prawo korzystać. Czy twój związek z państwem polega tylko na korzystaniu ?

Państwo dla dobra narodu

Każdy naród dąży do tego, aby stać się wolnym, samodzielnym i suwerennym państwem. Tylko taki naród, który ma zorganizowany ustrój społeczno-gospodarczo-polityczny, tworzy państwo. Jest ono wartością dla całego narodu. Ono może zabezpieczyć wszechstronny rozwój swoich członków i zaspokoić ich potrzeby. Dlatego właśnie każdy naród broni swej państwowości. Uczyłeś się o tym, jak naród polski w ciągu historii budował swą państwowość i jak jej bronił. Wiesz z historii, że naród polski przez wiele dziesiątków lat żył w niewoli, to znaczy, że był pozbawiony własnego państwa. Znana jest jego bohaterska walka na niemal wszystkich frontach świata o to, by stać się państwem na równi z innymi państwami.
Na lekcjach zapoznajesz się z ustrojem, organami władzy, administracją i sądownictwem. Cały ten złożony system organizacji państwowej ma jeden cel — służyć dobru poszczególnych ludzi, rodzin i całej wspólnoty.

Nasza wspólna rzecz

Państwo to nie tylko administracja, urzędy, ale to wspólny wysiłek całego narodu w pracy, w rządzeniu i w obronie. Czy może być zatem bezpieczne państwo bez wyszkolonej armii, bez obowiązkowej służby wojskowej ? Jaką szkodę wyrządza krajowi obywatel, gdy stara się uchylić od służby wojskowej ? Czy może być bogate państwo bez uczciwej pracy ? Bez niej nie może być mowy o postępie naukowym, technicznym i gospodarczym kraju. Budownictwo, służba zdrowia i wiele innych dziedzin życia nie mogą się rozwijać bez wywiązywania się obywateli ze swoich zobowiązań.
Państwo stoi przed wieloma zadaniami i decyzjami, które wiążą się z dobrem całego narodu i dlatego każdy powinien włączyć się na swój sposób w sprawy państwowe. Takie włączenie się do zadań stojących przed krajem można nazwać współrządzeniem. Wyraża się ono między innymi w wyborach.
Chrześcijanie nie powinni być obojętni w stosunku do spraw dotyczących życia społecznego, gospodarczego i politycznego kraju. Są to bowiem dziedziny życia ludzkiego, w których winno urzeczywistniać się i ukazywać ich chrześcijaństwo. Do tego zostali powołani i uzdolnieni w sakramencie chrztu i bierzmowania. Chrześcijanie przez życie zgodne z wyznawaną wiarą oraz przez uczciwą i rzetelną pracę, którą wykonują dla dobra kraju, dają najlepsze świadectwo Bogu. Jeżeli chrześcijanie staną na wysokości swego zadania, wtedy będą mogli przyczyniać się do doskonalenia państwa i jego praw w duchu Ewangelii.

Jak odpowiem Bogu ?

Bóg wzywa ciebie do współpracy nad rozwojem i pomyślnością twojego kraju. Na to wezwanie możesz odpowiedzieć już dziś. Gdy przez naukę, pracę i życie religijne starasz się o własny wszechstronny rozwój umysłowy i duchowy, już dziś pracujesz dla swojego kraju.

Przez pogłębione życie sakramentalne i zdobywanie coraz większej znajomości Ewangelii będziesz mógł kiedyś na terenie spraw narodowych przekazywać mądrość chrześcijańską, a życie wiernych przepajać duchem Chrystusowym : sprawiedliwością, miłością i pokojem.

Korzystasz już z niektórych praw państwowych. Jednocześnie obowiązuje cię przestrzeganie przepisów : regulamin szkolny, przepisy drogowe, poszanowanie i ochrona mienia państwowego.

Zastanów się w czasie modlitwy nad słowami pieśni :

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy,
Polski my naród, polski lud —
Królewski szczep piastowy!
Nie damy, by nas gnębił wróg,
Tak nam dopomóż Bóg !’’

■    Pomyśl :

1.    Dlaczego każdy naród dąży do ukształtowania się w państwo ?

2.    W jaki sposób obywatele przyczyniają się do rozwoju państwa ?

3.    Czym powinni odznaczać się chrześcijanie w doskonaleniu państwa ?

■    Zapamiętaj :

51.    Jaki jest cel państwa?

Celem państwa jest dobro wspólne obywateli.

52.    Jakie obowiązki mają wierzący w stosunku do państwa ?

Wierzący powinni sumiennie wypełniać obowiązki obywatelskie, współdziałać w tworzeniu dobra wspólnego.

■    Zadanie :

Przeczytaj nowelę H. Sienkiewicza pt. „Purpura” i wypisz fragmenty, które ci się najbardziej podobają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *