Niedziela

Niedziela

Cały rok podzielono na miesiące i tygodnie. Wiele dni w tygodniu jest do siebie bardzo podobnych. Jednak jeden dzień różni się od pozostałych. Często mówisz, że nie jest to dzień powszedni. Dlaczego tak na niego czekasz ? Co cię w tym dniu najbardziej cieszy ?
Ten dzień jest również bardzo ważny w życiu chrześcijanina. Dlaczego tak jest ? Jak chrześcijanin powinien ten dzień przeżywać ?

Ogólne wartości niedzieli

We wszystkie dni tygodnia ludzie pracują. Ty codziennie idziesz do szkoły, a potem uczysz się, piszesz zadania domowe, pomagasz swoim rodzicom. Starsi wykonują swoje obowiązki zawodowe. Poświęcają tym sprawom wiele godzin każdego dnia. A potem wracają do domu i tu znowu czeka ich wiele pracy. I tak jest co dzień, z wyjątkiem niedzieli. W tym dniu nie ma obowiązkowych zajęć w szkole. Wiele zakładów pracy, sklepów, warsztatów, do których codziennie spieszą tysiące robotników, w tym dniu zamyka się.
Niedziela jest innym dniem od pozostałych sześciu dni powszednich. Można w tym dniu odpocząć, aby nabrać sił na nowy tydzień. Ten dzień należy do nas. Sami decydujemy, jak go spędzimy, choć na ten dzień przygotowuje się dla ludzi różne rozrywki i wycieczki. W inne dni tygodnia byliśmy wciąż wśród obcych ludzi. W niedzielę jesteśmy wśród swoich, jesteśmy w domu rodzinnym. Możemy wreszcie przebywać razem : rodzice i dzieci. Zasiadamy przy wspólnym stole.
W niedzielę spotykamy się z bliskimi i odwiedzamy ich. Do naszych domów zapraszamy przyjaciół i znajomych. Chcemy wspólnie z nimi spędzić trochę czasu, aby podtrzymać naszą znajomość i przyjaźń. Wolni od naszych codziennych, obowiązkowych zajęć możemy nie tylko odpocząć, aby nabrać sił do pracy, lecz także więcej czasu poświęcić innym ludziom, a nawet sprawom całej rodziny ludzkiej.
Niedziela pozwala nam również zastanowić się więcej i nad tym, co czynimy przez pozostałe dni tygodnia. Możemy więcej pomyśleć o tym, że przez naukę i pracę mamy nie tylko zapewnić sobie i innym warunki utrzymania, lecz rozwijać swoje zdolności, stawać się coraz lepszymi i doskonalszymi, a przez to szczęśliwszymi — a także ulepszać świat.

Niedziela chrześcijańska

We wszystkich religiach świata ludzie, którzy chcą oddać cześć Bogu, nie tylko budują świątynie, składają ofiary, lecz także obchodzą dni święte poświęcone publicznej modlitwie.
Naród wybrany miał swój dzień święty, poświęcony Bogu. Był to szabat, siódmy dzień tygodnia. Pouczył ich o tym sam Bóg w swoim przykazaniu : „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Dlatego Izraelici w tym dniu wstrzymywali się od pracy, aby więcej czasu poświęcić Bogu.
Lud Boży Nowego Przymierza również zachowuje to przykazanie, posiada swe święta i stały dzień w tygodniu poświęcony czci Bożej — niedzielę. W tym dniu Chrystus zmartwychwstał. Każda niedziela jest więc wspomnieniem misterium paschalnego, to znaczy Męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
O tym, co czynili pierwsi chrześcijanie w niedzielę, tak opowiada Pismo św. :
,,W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie Chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani, […] (potem Paweł) łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtania” (Dz 20, 7-8. 11). Chrześcijanie już za czasów apostolskich zbierali się więc w niedzielę na słuchanie słowa Bożego i łamanie chleba, tj. na sprawowanie Eucharystii. (Niedzielę nazywano ósmym dniem, to znaczy tym, który przychodzi po szabacie Starego Przymierza). Nazywano ją także dniem pierwszym po szabacie, to jest tym, który rozpoczął nowe życie w Jezusie Chrystusie, lub też dniem Pańskim, to jest dniem Chrystusa.
Głównym momentem dnia Pańskiego jest Eucharystia. Chrystus uobecnia swą Ofiarę, w której oddał Ojcu najdoskonalszą cześć, a jednocześnie uświęcił ludzi jednocząc ich z Bogiem. W Zgromadzeniu eucharystycznym Bóg przybliża się do swego ludu, przemawia do niego w słowie i wzbogaca go swym życiem w Eucharystii. Lud zaś Boży, zjednoczony z Chrystusem przez chrzest, łącząc się z Nim w Eucharystii oddaje Bogu najdoskonalszą cześć.
Niedziela jest tym dniem, w którym Kościół lokalny, czyli parafia, rozproszona w ciągu tygodnia, zbiera się razem wokół wspólnego stołu, odnawia swoją wewnętrzną więź miłości i jedności i staje się znów widomym znakiem zjednoczenia wszystkich ludzi w Bogu.
Niedziela powinna być dla chrześcijanina dniem wolnym od pracy zawodowej. Chrześcijanin w tym dniu nie tylko wielbi Boga, lecz także okazuje miłość bliźniemu, zwłaszcza w swojej rodzinie i wśród swoich bliskich. Wstrzymanie się od pracy pozwala chrześcijaninowi spełnić ten obowiązek. Ponieważ jednak są takie prace, których nie można przerwać, np. w hutach, lub zaprzestawać, jak opieka nad chorymi, przygotowanie posiłków, komunikacja — dlatego usprawiedliwiają one chrześcijanina, jeśli z ich powodu nie mógł uczestniczyć we Mszy św.
Msza św. jest naszą paschą i przez nią najdoskonalej oddajemy cześć Bogu, dlatego Kościół na mocy władzy, jaką otrzymał od Chrystusa, zobowiązał wszystkich chrześcijan, którzy ukończyli siódmy rok życia, do uczestniczenia w niej w każdą niedzielę. Kościół ustanowił też inne święta, które pozwalają nam lepiej przeżyć misterium paschalne. Drugie przykazanie kościelne przypomina nam o obowiązku uczestniczenia w tych dniach we Mszy św. Należą do nich : Boże Narodzenie, NMP Bożej Rodzicielki, Objawienie Pańskie (Trzech Króli), Wniebowstąpienie Pańskie, Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), Niepokalane Poczęcie NMP, Wniebowzięcie NMP, Apostołów Piotra i Pawła oraz Wszystkich Świętych.

Jak odpowiem Bogu ?

Niedziela to dzień Pański. W tym dniu powinienem okazać swą miłość Bogu i ludziom więcej niż kiedy indziej. Jak przeżywam ten dzień ? Jak uczestniczę we Mszy św. niedzielnej ? Co czynię w tym dniu dla moich najbliższych ?

■    Pomyśl:

1.    Czym niedziela różni się od pozostałych dni tygodnia ?

2.    Co umożliwia niedziela wszystkim ludziom ?

3.    Nad czym ludzie mogą się w niedzielę więcej zastanowić ?

4.    Jak w różnych religiach świata ludzie wyrażają swą cześć Bogu ?

5.    Jak naród wybrany okazywał publicznie swoją cześć Bogu ?

6.    W jaki sposób czcili publicznie Boga pierwsi chrześcijanie ?

7.    W jaki sposób najdoskonalej możemy uczcić Boga ?

8.    W które dni chrześcijanin jest obowiązany do uczestniczenia we Mszy św. ?

■    Zapamiętaj :

34.    Dlaczego niedziela jest chrześcijańskim dniem świętym ?

Niedziela jest wspomnieniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz dniem, w którym Kościół gromadzi się na Eucharystię.

35.    Do czego chrześcijanin jest obowiązany w każdą niedzielę i święto ? Chrześcijanin jest obowiązany w każdą niedzielę i święto do uczestniczenia w Zgromadzeniu eucharystycznym i do powstrzymania się od ciężkich prac.

■    Zadanie :

Napisz, jak powinna wyglądać niedziela dobrego chrześcijanina ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *