Chrystus w swoim miłosierdziu pozwala na dopełnienie pokuty po śmierci

Chrystus w swoim miłosierdziu pozwala na dopełnienie pokuty po śmierci

Każdy grzech musi być naprawiony, odpokutowany. A przecież wielu ludzi odwleka pokutę, poprawę, nawrócenie aż do samej śmierci. Niektórzy spośród nich nawracają się w ostatnim momencie. Nie mogą więc naprawić zła, które popełnili. Czy to nawrócenie w chwili śmierci uwalnia ich od wszelkiej pokuty ? Czy jest jakaś możliwość odpokutowania po śmierci ?

Konieczność dopełnienia pokuty po śmierci

W Dzień Zaduszny oraz we Mszy św. w dniu pogrzebu lub w rocznicę śmierci słyszymy te słowa z 2 Księgi Machabejskiej : „Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda — była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12, 43-45).
W tym czytaniu, ukazującym nam wiarę Izraela, Bóg poucza nas, że istnieje życie pozagrobowe, wieczne. Najwspanialsza nagroda nie jest jednak dostępna dla tych, którzy nie odpokutowali za swoje grzechy. Społeczność wierzących, która pozostała na ziemi, może przyjść tym zmarłym z pomocą.

Modlitwa Kościoła za zmarłych

Kościół ożywiony duchem miłości troszczy się bez przerwy o los tych, którzy umarli, i śpieszy im z pomocą. W czasie każdej Mszy św. modli się za zmarłych podczas wielkiej Modlitwy eucharystycznej. Poleca Bogu tych, którzy zeszli z tego świata. Prosi, by Bóg ich przyjął do swego Królestwa i dopuścił ich do oglądania swojej światłości. Chcąc zwrócić uwagę wiernych na konieczność pamięci o zmarłych, Kościół ustanowił Dzień Zaduszny. Przypada on 2 listopada. W tym dniu każdy kapłan może odprawić 3 Msze św. za zmarłych. Jedną ofiarowuje według własnej intencji, drugą za dusze wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią według intencji Ojca świętego, który także ofiaruje ją za zmarłych.
Kościół składa Ofiarę eucharystyczną za zmarłych w dniu śmierci lub pogrzebu, a także w rocznicę śmierci. Powinna pamiętać o tym zwłaszcza rodzina zmarłego. Za zmarłych można też ofiarować każdą Mszę św., niezależnie od koloru szat liturgicznych.

Czyściec

Kościół modlący się za zmarłych wierzy, że dusza człowieka, który umarł w grzechach powszednich i nie odpokutował za inne grzechy, musi dopełnić pokuty po śmierci. Świętość i sprawiedliwość Boga domaga się wypełnienia tej pokuty, a miłość Boża i Jego nieskończone miłosierdzie sprawiają, że można jej dopełnić po śmierci. Bóg, który jest miłosierny dla grzesznika, chce, aby ci, którzy nie zdążyli odpokutować swoich win za życia, nie zginęli na wieki.
Wiara Kościoła nazywa tę pokutę po śmierci pokutą oczyszczającą, czyli pokutą w ,,czyśćcu”.
Teologowie usiłują tłumaczyć, na czym polega cierpienie odbywających pokutę czyśćcową. Dusze w czyśćcu cierpią największy ból z tego powodu, że jeszcze nie mogą być z Bogiem i okazać Mu swojej miłości, chociaż za tym bardzo tęsknią. Mają one jednak pewność zbawienia i gdy wypłacą się sprawiedliwości Bożej, znajdą się w niebie.

Jak odpowiem Bogu ?

Będę się starał już tu na ziemi naprawić, czyli odpokutować za zło, które popełniłem, abym mógł być gotowy na dzień spotkania ostatecznego z Bogiem.
Będę również pamiętał o zmarłych. Tak wielu ludzi nawraca się tuż przed śmiercią. Jeszcze więcej jest takich, którzy nie przejmują się pokutą, naprawą zła za życia na ziemi. Umierają, zanim zdołają się całkowicie oczyścić. Sami po śmierci nie mogą sobie pomóc. Jedynie my możemy im pomóc. Nie wolno mi więc o tym zapominać. Umarli to też moi bliźni, których mam obowiązek miłować.
W poczuciu miłości będę modlił się za zmarłych, a przez ofiarę i wyrzeczenie, przez pełnienie dobra będę naprawiał zło, które popełnili ci, którzy odeszli już od nas, aby Bóg ich przyjął do swego Królestwa. „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci”.

■    Pomyśl :

1.    Co nam Bóg objawia w czytaniu z 2 Księgi Machabejskiej (2 Mch 12, 43-46) ?
2.    W jaki sposób Kościół troszczy się o zmarłych ?
3.    Jaki dzień jest poświęcony szczególne; pamięci o zmarłych ?
4.    W jaki sposób ja wyrażam swą pamięć o zmarłych ?
5.    Dlaczego Bóg dozwala na pokutę po śmierci ?

■    Zapamiętaj:

64.    W czym objawia się miłosierdzie Boże wobec zmarłych ?
Miłosierdzie Boże wobec zmarłych objawia się w tym, że zezwala im na dopełnienie pokuty za grzechy w czyśćcu, jeśli tego nie uczynili za życia.

■    Zadanie :

Wyszukaj i wypisz z czterech Modlitw eucharystycznych słowa, którymi Kościół modli się za zmarłych.

Dodaj komentarz