Pri smrti Ježiša Krista Boh zmieril ľudstvo sám so sebou

Pri smrti Ježiša Krista Boh zmieril ľudstvo sám so sebou

„Boli sme zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna“ (Rz 5, 10).
Nezhody ľudí vždy rozchádzajú. Možno ste sami zažili jeho bolestivé účinky. V dôsledku rozchodu ste sa cítili veľmi zle. To určite nie, aby sa podobná situácia zopakovala.
Bolo chybou človeka, že došlo aj k rozkolu medzi ním a Bohom. Boh ho povolal do spoločenstva života. Pozvaný na priateľstvo. Obdaril človeka svojou láskou a šťastím. A muž bol šťastný. Ale nanešťastie, nestál pri Bohu. Dospelo to k tomu, že si vybral cestu hriechu a opovrhoval Božím priateľstvom.
V pôstnom období sme čítali slová sv.. Pavla : „Boli sme potomkami, ktoré si zaslúžili hnev“ (Napr 2, 3b). Človek sa nemohol vrátiť k Bohu. Čo teda urobil Boh ?

Boh zmieril ľudí sám so sebou

Sv.. Pavla, keď hovoríme o zmysle smrti Ježiša Krista : "Kristus zomrel za nás.", čo sa týka hriešnikov, na timeshare, kým sme boli stále bezmocní. A aj pre spravodlivého človeka sa niekto zaviaže zomrieť len s najväčšími ťažkosťami. Aj keď možno by sa niekto odvážil zomrieť za láskavého človeka. A Boh nám práve prostredníctvom tohto ukazuje svoju lásku, že Kristus zomrel za nás, kým sme boli ešte hriešnici “ (Rz 5, 6-8).

Keď počujete tieto slová tretiu pôstnu nedeľu (rok A) - budete si pamätať, ako veľmi nás Boh miloval. Poslal svojho syna k nám na zem, aby nás oslobodil od hriechu. Kristus, Syn Boží, Otcovou vôľou sa ponúkol za nás. Ospravedlňovala nás Jeho Krv, to znamená, že sme boli obdarení Božím odpustením. Vďaka umučeniu a smrti Ježiša Krista sme zmierení s Bohom. Stalo sa to bez akýchkoľvek zásluh. Kvôli tomu sme dostali iba odpustenie, že Boh nás tak miloval.

Boh dáva človeku svoju lásku

Božia nevýslovná láska sa prejavila nielen v tomto, že v Ježišovi Kristovi sme boli zmierení s Bohom. Boh nás priviedol späť, aby sme žili sami so sebou. Spolu so vzkrieseným Kristom nás vzkriesil k životu. Dal nám svoj božský život, so svojou láskou, aby sme sa opäť stali priateľmi s Bohom a Jeho deťmi. Keď sa Kristus z lásky k Otcovi a k ​​ľuďom obetoval za naše hriechy, keď obetoval svoj život v obeti za hriech, narodíme sa do nového života. Stali sme sa „novým stvorením“, vo vlastníctve Boha. Božia láska v nás žije nanovo. Za všetko vďačíme iba Bohu, ktorý nás miloval bezodplatnou láskou a dal svojho Syna, že s Ním môžeme žiť znovu v spoločenstve.

Boh dáva vzniknúť novému ľudu

Prvý vyvolení ľudia, teda izraelský národ, Boh zachránený v znamení Baránkovej krvi. Uzavrel s ním zmluvu. Urobil z toho svojich vyvolených ľudí. Táto príhoda predznamenala záchranu celého ľudstva krvou pravého veľkonočného Baránka, Ježiš Kristus. Toto oznámenie sa naplnilo smrťou Krista, čím boli všetci ľudia oslobodení od otroctva hriechu. Všetci boli obdarení Božím odpustením a láskou. Skrze Kristovu smrť Boh zmieril svet sám so sebou a so svojimi novými ľuďmi uzavrel Novú zmluvu. V Ústave o posvätnej liturgii nás teda učí druhý vatikánsky koncil, že v čase smrti ChrysfUsy sa zrodila a dostala život Kristova Cirkev. „Z Kristovej strany, ktorá zomierala na kríži, sa zrodila úžasná sviatosť celej Cirkvi“ (KL 5). Cirkev prežíva v noci Veľkonočnej vigílie radosť z obdarovania a odpustenia. Pomáhajú mu v tom symboly svetla, voda a oheň. Symbolom Krista Vykupiteľa je veľkonočná sviečka, veľkonočný. Kristus je svetlo, ktorá osvetľuje temnotu noci, hriech. On robí, že prechádzame z tmy do svetla (pre. Napr 5, 8). Zachráni nás „kúpeľom znovuzrodenia a obnovy“ (pre. Tt 3, 5), teda skrze svätý krst.

Ako odpoviem Bohu ?

Božie odpustenie, obdarowanie miłością i przynależnością do nowego ludu odkupionego Krwią Chrystusa i pojednanie z Ojcem — to wszystko otrzymałem od Boga nie z powodu moich zasług. Boh mi dal dar, kto je láska. Preto sv.. Paul mi pripomína : "Z milosti ste boli spasení skrze vieru.". A toto nie je od vás, ale je to Boží dar : nie z diel, aby sa nikto nechválil “ (Napr 2, 8-9).
Na Veľkonočnú vigíliu Cirkev slávi svoj krst. Tam, čo to už dostali, vďaka Bohu za tento veľký dar a obnoviť zasľúbenia dané Bohu v krste. Sú si toho vedomí, že krstom boli „stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky“ (pre. Napr 2, 10) a obdarený Božou láskou. Pýtajú sa Boha, že ich môže posilniť pri vytváraní dobra.
S akou vďačnosťou sa zúčastňujem Veľkonočnej vigílie ? Ako plním svoje krstné sľuby ? Ako sa zúčastním omše, kde stretávam Krista, ktorý zomrel a vstal za našu spásu ?
Napustený veľkou vďačnosťou, Zopakujem slová vďaky s celou Cirkvou :
"Skutočne hodný a spravodlivý.", správne a prospešné, že vám môžeme vždy a všade ďakovať, Pane, Svätý otec, všemohúci večný Boh. Skrze Krista, nášho Pána “.

■ Pomyśl:

1. W jakiej sytuacji znajduje się każdy człowiek na skutek grzechu ?
2. Kto pojednał nas z Ojcem ?
3. Co jest warunkiem otrzymania udziału w przebaczeniu i miłości Boga ?
4. Za jaką cenę nabył nas na nowo dla Boga Jezus Chrystus ?
5. Czym staliśmy się przez zjednoczenie z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu ?

■ Zapamiętaj :

35. Czym obdarował nas Bóg w Jezusie Chrystusie ?
Boh nám dal v Ježišovi Kristovi svoje odpustenie a lásku.

36. Kiedy człowiek zostaje włączony w dzieło zbawienia i pojednany z Bogiem ? Človek je zahrnutý v diele spásy a zmierený s Bohom pri krste.

37. Kiedy narodził się Kościół Chrystusowy ?
Kristova Cirkev sa zrodila v čase Kristovej smrti na kríži, teda na záver Novej zmluvy.

■ Zadanie :

1. Przeczytaj opis Męki Pańskiej wg św. Luke 22, 1—23, 56 a vymenuj tieto udalosti a slová, v ktorom sa zjavila Božia odpúšťajúca láska.

2. Wytłumacz związek modlitwy „Któryś cierpiał za nas rany…" s tým, čo si sa dnes dozvedel.

Zanechať Odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *