Máriina účasť na spasiteľnom sprostredkovaní Krista

Máriina účasť na spasiteľnom sprostredkovaní Krista

Celý Ježišov život na zemi bola poslušnosť Otcovi z lásky. Hovoril : "Vždy to robím.", čo ho teší “ (J 8, 29). Konaním vôle Otca zachránil všetkých ľudí.
Obetou poslušnosti na kríži zmieril ľudí s Bohom. Ako „druhý Adam“ v našom mene prejavoval Otcovi najdokonalejšiu lásku. Tak sa stal jediným Prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi.
Je také ľahké milovať Boha a poslúchať Ho ako Ježiša Krista? ?
Každý by mal spolupracovať s Ježišom Kristom.
Kto z ľudí ako prvý a najdokonalejšie spolupracoval s Kristom na diele spásy? ? Kto by najlepšie napodobňoval Jeho poslušnosť Otcovej vôli ?

Mária spolupracuje s Kristom na diele spásy

Jozef a Mária priviedli malého Ježiša do jeruzalemského chrámu, aby ho podľa vtedajšieho zákona zasvätili Bohu. Potom sa muž menom Simeon rozprával s Máriou :
"Hľa, tento je určený na pád a povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie.", komu budú odporovať. A tvoju dušu prebodne meč “ (Luke 2, 34-35).
Mária podľa slov Simeona počuje ohlasovanie utrpenia Matky a Syna. Jej Syn, Ježiš Kristus, bude to, ktoré budú niektorí nasledovať s celou svojou oddanosťou, ostatní budú proti nemu naopak bojovať, budú mu odporovať. Ježišov život bude preto bohatý na utrpenie, ale bude to spásonosné utrpenie, pretože to prinesie ľuďom zmierenie s Bohom. Mária sa bude podieľať na tomto spásnom utrpení svojho Syna.
Počas Zvestovania Mária súhlasila so spoluprácou s Kristom na diele spásy. Potom to možno úplne nechápala, čo ju čaká, ale ona úplne dôverovala Bohu. Povedala : "Hľa, ja som služobnica Pána.", nech sa mi stane podľa tvojho slova " (Luke 1, 38). Vďaka Simeonovmu proroctvu lepšie pochopila vôľu Otca. Nevyhýba sa predpovedaným utrpeniam. Verne spolupracovala s Kristom
na celý život. Zostala s ním v láske k Otcovi a k ​​ľuďom. Išla za ním. Prejavovala ľuďom láskavosť, presne ako on. Trpela s ním až do konca. Vidíme ju pod krížom, kde sa nakoniec naplní Simeonovo proroctvo. Neopúšťa Ježiša v najťažšej hodine svojho života. Je s ním, keď na kríži dáva život novému Božiemu ľudu - ľudu novej a večnej zmluvy.
Preto nás Rada učí, že : „Presvätá Panna išla na svoju púť viery a verne udržiavala svoje spojenie so svojím Synom až po kríž, na ktorom, bez Božieho nariadenia sa to nestalo (pre. J 19, 25), Trpela najhlbšie so svojím jednorodeným dieťaťom a bola zjednotená s jeho obeťou v jej materinskom duchu…“ (KK 58). Takže Mária, Ježišova matka, spolupracovala s Kristom po celý jeho pozemský život. Moment, keď sa Kristovou smrťou narodila Cirkev, Ako Matka Mária začína spolupracovať s Kristom, jediný sprostredkovateľ, život a spása v Cirkvi. Stále sa zúčastňuje na Kristovom sprostredkovaní. Rada nám túto pravdu pripomína, že do : Názvy sa používajú pre Najsvätejšiu Pannu : Advokáti, Pomoc kresťanov, Pomocníci (Sprostredkovatelia). Týmto titulom rozumiete takto, že nič nezbavujú alebo nezvyšujú dôstojnosť a účinnosť Kristovho konania, jediný sprostredkovateľ “ (KK 62).

Cirkev si ctí Máriu v jej spolupráci a súcite s Ježišom Kristom

Cirkev nazýva Máriu Matkou Bolestnou a Kráľovnou mučeníkov. Ctím si jej veľké utrpenie, pripomínajúc si proroctvo o Simeonovi (Luke 2, 34-35), útek do Egypta (Mt. 2, 13-15), Ježiš stratil v Jeruzaleme (Luke 2, 44-45), stretnutie s Ježišom na ceste na Golgotu a na kríži (J 19, 25), odstránenie z kríža a pohreb (Mt. 27, 9-60). Cirkev si ctí utrpenie Márie, Matky Božej v tento deň 15 September, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Zamýšľa sa nad nimi nad radostnými a bolestivými tajomstvami ruženca. Spieva o nich v mariánskych piesňach. Pozerá sa na ne počas „Krížovej cesty“ a „Bitter ľutuje“. Existuje dokonca zvláštna pobožnosť s názvom „Korunka Sedembolestnej Presvätej Bohorodičky“.
Uctením Bolestnej Panny Márie Cirkev zdôrazňuje účasť Márie na Kristovom spásonosnom utrpení. Predstavuje nám ju ako vzor lásky k Bohu a k blížnemu. Musíme ju nasledovať pri prijímaní utrpenia v jednote s Kristom. Máme sa od nej učiť, ako konať vôľu Otca. Spolu s ňou máme čoraz lepšie plniť svoje úlohy voči svetu, ktoré vyplývajú z nášho spojenia s Kristom.
26 augusta 1969 rok, na sviatok Panny Márie z Čenstochovej, ks. Kardinál Stefan Wyszyński, Primas Poľska, povolal kňazov a veriacich, sa zhromaždili v Jasnej Góre, aby sa mohli stať Máriinými pomocníkmi, a teda napodobňovať Máriu v jej spolupráci s Kristom. Máriina pomocníčka chce svojím skutkom dobra premôcť zlo, urýchľovať čoraz viac okamih úplného víťazstva dobra nad zlom. Chce sa zjednotiť s Kristom v jeho utrpení a skúsenostiach, ako to urobila Jeho Matka tým, že uverila, že utrpenie v sebe skrýva šetriacu moc.

Ako odpoviem Bohu ?
Mária vzatá do neba neprestala spolupracovať na Kristovom spasiteľskom diele. Vďaka svojej materskej láske sa o nás teraz stará, „Bratia jeho Syna, stále pútnici a vystavení ťažkostiam a nebezpečenstvám “ (KK 62). Chce iba jednu vec, aby sme prišli do vlasti, do domu Otca.
Je pre nás vzorom viery a lásky a dokonalého spojenia s Kristom. Je pre nás „príkladom tej materinskej náklonnosti, ktorý by mal oživiť všetkých, ktorí spolupracujú na obnove ľudí v apoštolskej misii Cirkvi “ (KK 65). Musíme ju napodobniť.
Na sviatok Matky Božej, hlavne na dovolenke 15 September, keď si ju ctíme ako našu Bolestnú matku, Poucim sa od nej, ako spolupracovať s Kristom. Spýtam sa jej, aby ma podporili v nasledovaní Ježiša Krista, a predovšetkým jeho poslušnosť a láska k Otcovi a dobrota k ľuďom.

■ Mysli:

1. Jakie proroctwo wypowiedział Symeon w świątyni jerozolimskiej ?
2. Kiedy Maryja wyraziła swoją zgodę na współpracę z Chrystusem w dziele zbawienia ?
3. W jaki sposób współdziałała Maryja w zbawczym dziele swego Syna ?
4. Kiedy w życiu Maryi wypełniło się w całej pełni proroctwo Symeona ?
5. Kiedy w liturgii czcimy Matkę Bożą Bolesną ?

■ Zapamiętaj:

41. Jak Maryja współpracowała z Chrystusem w dziele zbawienia ?
Mária spolupracovala s Kristom na diele spásy prostredníctvom svojej poslušnosti a lásky.

Zanechať Odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *