Mirus Jėzui Kristui, Dievas sutaikino žmoniją su savimi

Mirus Jėzui Kristui, Dievas sutaikino žmoniją su savimi

„Mes buvome susitaikę su Dievu dėl Jo Sūnaus mirties“ (Rz 5, 10).
Nesantaika visada skiria žmones. Galbūt jūs pats patyrėte skausmingą jo poveikį. Jūs pasijutote labai blogai dėl išsiskyrimo, kuris įvyko. Jūs tikrai ne, kad panaši situacija pasikartotų.
Žmogus buvo kaltas, kad tarp jo ir Dievo taip pat buvo susiskaldymas. Dievas pakvietė jį į gyvenimo bendruomenę. Pakviestas į draugystę. Jis apdovanojo žmogų savo meile ir laime. Ir vyras buvo laimingas. Bet deja, jis nestovėjo prie Dievo. Tai atėjo, kad jis pasirinko nuodėmės kelią ir niekino Dievo draugystę.
Pasninke skaitėme žodžius šv.. Paulius : „Mes buvome palikuonys, nusipelnę rūstybės“ (Ef 2, 3b). Žmogus negalėjo grįžti pas Dievą. Taigi, ką padarė Dievas ?

Dievas sutaikino žmones su savimi

Šv.. Paulius, kalbėdamas apie Jėzaus Kristaus mirties prasmę : „Kristus mirė už mus, kaip nusidėjėliams, pakaitinio naudojimosi teise, kol mes vis dar buvome bejėgiai. Ir net doram žmogui kažkas įsipareigoja mirti tik su didžiausiais sunkumais. Nors galbūt kas nors išdrįstų mirti už malonų vyrą. Ir Dievas mums parodo savo meilę vien per tai, kad Kristus mirė už mus, kol mes dar buvome nusidėjėliai “ (Rz 5, 6-8).

Kai išgirsite šiuos žodžius trečiąjį gavėnios sekmadienį (A metai) - prisiminsite, kiek Dievas mus mylėjo. Jis atsiuntė savo sūnų pas mus žemėje, kad mus išvaduotų iš nuodėmės. Kristus, Dievo sūnus, Tėvo valia jis pasiūlė save už mus. Mus išteisino Jo kraujas, tai yra, mes buvome apdovanoti Dievo atleidimu. Jėzaus Kristaus aistros ir mirties dėka mes vėl susitaikome su Dievu. Tai įvyko be jokių nuopelnų. Mums tai buvo atleista tik, kad Dievas mus taip mylėjo.

Dievas suteikia žmogui jo meilę

Neišsakoma Dievo meilė pasireiškė ne tik tuo, kad Jėzuje Kristuje mes buvome susitaikę su Dievu. Dievas sugrąžino mus gyventi į save. Kartu su prisikėlusiu Kristumi jis mus prikėlė gyvenimui. Jis atidavė mums savo dieviškąjį gyvenimą, su savo meile, kad vėl galėtume draugauti su Dievu ir Jo vaikais. Kai Kristus iš meilės Tėvui ir žmonėms paaukojo save už mūsų nuodėmes, kai jis aukojo savo gyvenimą aukodamas už nuodėmę, mes gimstame naujame gyvenime. Mes tapome „nauju padaru“, priklauso Dievui. Dievo meilė iš naujo gyvena mumyse. Viską esame skolingi tik Dievui, kuris mylėjo mus neatlygintinai ir atidavė savo Sūnų, kad galime iš naujo gyventi su Juo bendrystėje.

Dievas gimdo naują tautą

Pirmieji išrinkti žmonės, tai yra Izraelio tauta, Dievą išgelbėjo avinėlio kraujo ženklas. Jis sudarė su juo sandorą. Jis padarė jį savo išrinktąja tauta. Šis įvykis numatė visos žmonijos išgelbėjimą tikrojo Velykų avinėlio krauju, Jėzus Kristus. Šis pranešimas išsipildė Kristui mirus, kuriuo visi žmonės buvo išvaduoti iš nuodėmės vergijos. Jie visi buvo apdovanoti Dievo atleidimu ir meile. Per Kristaus mirtį Dievas sutaikė pasaulį su savimi ir sudarė Naująją Sandorą su savo naujais žmonėmis. Vadinasi, Vatikano II Susirinkimas mus moko Konstitucijoje apie šventąją liturgiją, kad ChrysfUsa mirties metu Kristaus bažnyčia gimė ir jai buvo suteikta gyvybė. „Iš kryžiaus mirštančio Kristaus pusės gimė nuostabus visos Bažnyčios sakramentas“. (KL 5). Dovanojimo džiaugsmą ir atleidimą Bažnyčia patiria Velykų budėjimo naktį. Tam jam padeda šviesos simboliai, vanduo ir ugnis. Kristaus Atpirkėjo simbolis yra velykinė žvakė, paschalas. Kristus yra šviesa, kuris nušviečia nakties tamsą, nuodėmė. Jis daro, kad mes einame iš tamsos į šviesą (dėl. Ef 5, 8). Jis mus gelbsti „per atgimimo ir atsinaujinimo vonią“ (dėl. Tt 3, 5), tai yra per šventą krikštą.

Kaip aš atsakysiu Dievui ?

Dievo atleidimas, obdarowanie miłością i przynależnością do nowego ludu odkupionego Krwią Chrystusa i pojednanie z Ojcem — to wszystko otrzymałem od Boga nie z powodu moich zasług. Dievas padovanojo man dovaną, kas yra meilė. Todėl Šv.. Paulius man primena : „Malone tave išgelbėjo tikėjimas. Ir tai ne iš jūsų, bet tai yra Dievo dovana : ne darbais, kad niekas nesigirtų “ (Ef 2, 8-9).
Bažnyčia krikštą švenčia per Velykų budėjimą. Ten, kas jau ją gavo, ačiū Dievui už šią Didžiąją dovaną ir atnaujink pažadus, duotus Dievui krikšto metu. Jie iš naujo žino, kad per krikštą jie buvo „sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams“. (dėl. Ef 2, 10) ir apdovanota Dievo meile. Jie klausia Dievo, kad jis juos sustiprintų kurdamas gėrį.
Su kokiu dėkingumu dalyvauju Velykų budėjime ? Kaip aš įvykdau savo krikšto pažadus ? Kaip aš dalyvauju Mišiose, kur sutinku Kristų, kuris mirė ir prisikėlė dėl mūsų išgelbėjimo ?
Persmelktas didelio dėkingumo, Pakartosiu padėkos žodžius su visa Bažnyčia :
„Tikrai vertas ir teisingas, teisus ir išganingas, kad galėtume jums ir visada dėkoti, Viešpatie, Šventasis Tėvas, visagalis amžinasis Dievas. Per mūsų Viešpatį Kristų ".

■ Pagalvok:

1. W jakiej sytuacji znajduje się każdy człowiek na skutek grzechu ?
2. Kto pojednał nas z Ojcem ?
3. Co jest warunkiem otrzymania udziału w przebaczeniu i miłości Boga ?
4. Za jaką cenę nabył nas na nowo dla Boga Jezus Chrystus ?
5. Czym staliśmy się przez zjednoczenie z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu ?

■ Prisiminkite :

35. Czym obdarował nas Bóg w Jezusie Chrystusie ?
Dievas davė mums Jėzuje Kristuje atleidimą ir meilę.

36. Kiedy człowiek zostaje włączony w dzieło zbawienia i pojednany z Bogiem ? Žmogus yra įtrauktas į išganymo darbą ir susitaikė su Dievu krikšto metu.

37. Kiedy narodził się Kościół Chrystusowy ?
Kristaus bažnyčia gimė Kristaus mirties ant kryžiaus metu, tai yra sudarant Naująją Sandorą.

■ Zadanie :

1. Przeczytaj opis Męki Pańskiej wg św. Lukas 22, 1—23, 56 ir išvardykite šiuos įvykius bei žodžius, kuriame buvo apreikšta atlaidžioji Dievo meilė.

2. Wytłumacz związek modlitwy „Któryś cierpiał za nas rany…" su šiuo, ką šiandien sužinojai.

Palikti atsakymą

Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas. Būtini laukai pažymėti *