Nikdy to nekončí

Po celé období katechetických setkání jste se dozvěděli o Božím velkém díle, zvané spása. Víš, že Bůh zachránil svět skrze Ježíše Krista, tvůj syn. Ukončíte jedno období svého života. Seznámíte se s poslední katechezí.
A co teď ? Co bude dál ? Co byste si měli pamatovat ? Co vás musí doprovázet po celý život ?
Odpověď vám dává evangelium čtené o slavnosti Krista Krále (rok A) :

"Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním.", pak bude sedět na svém trůnu, plný slávy. A všechny národy budou shromážděny před ním, a některé oddělí (lidé) od ostatních, jako pastýř odděluje ovce od koz. Postaví ovce napravo, a kozy po jeho levici. Potom král promluví s těmi napravo : "Přijít, požehnaní, můj Otče, zmocni se království, připravené pro vás od založení světa.
Protože jsem měl hlad, a dal jsi mi jídlo ; Byl jsem žíznivý, a dal jsi mi napít ; Byl jsem cizinec, a přivítal jsi mě ; Byl jsem nahý, a oblékl jsi mě ; Bylo mi špatně, a navštívil jsi mě ; Byl jsem ve vězení, a přišel jsi ke mně ». Potom se zeptají spravedliví : "Pán, když jsme tě viděli hladového a krmili tě ? Žízeň a dali jsme vám napít ? Když jsme vás viděli jako cizince a vítali vás ? nebo nahý a oblékli jsme tě ? Když jsme vás viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme k vám ? »A král jim odpoví : «Opravdu ti říkám : Všechno, co jsi udělal jednomu z nejmenších z těchto mých bratrů, Udělal jsi mi ».
Pak promluví také s těmi nalevo : "Jdi ode mně pryč, prokletý, do věčného ohně, připraven na ďábla a jeho anděly.
Protože jsem měl hlad, a nedal jsi mi jíst ; Byl jsem žíznivý, a nedal jsi mi napít ; Byl jsem cizinec, a nepřijal jsi mě ; Byl jsem nahý, a neoblékl jsi mě ; Byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívil jsi mě ».
Pak se také zeptají : "Pán, když jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, nebo cizinec, nebo nahý, když jste nemocní nebo ve vězení, a nesloužili jsme vám ? »Pak jim odpoví : «Opravdu ti říkám : Všechno, které jste neudělali jednomu z nejmenších z nich, to jsi pro mě neudělal ». A půjdou za vás na věčné trápení, ale spravedlivý k věčnému životu “ (Mt. 25, 31-46).

„Přijde soudit živé a mrtvé“

Výše uvedená slova shrnují všechny Kristovy radostné zprávy o spasení. Odmítnut a uražen na kříži, Kristus se objeví na konci dějin, že není jen Mesiášem pro Izrael, ale Spasitel všech národů. Přijde jako Král nad všemi vládci a zároveň jako dobrý Pastýř hledat ztracené a ztracené. Ne všichni ho následovali. Boží spásný plán však nebude vyhlazen lidskými hříchy. Kristus přijde soudit všechny živé i mrtvé lidi. „Neboť otec nikoho neodsuzuje, ale veškerý soud předal Synovi “ (J 5, 22). Pak ty, kteří si vybrali Krista ve svém každodenním životě, zdědí věčnou radost a slávu se svým Spasitelem. Zatímco ti, kteří zavrhli Krista v jejich každodenním životě, zdědí věčné zatracení, to znamená odloučení od Boha, které si vybrali během svého života.

Kdo si vybral Krista, a kdo ho odmítne ?

Určitě jste si toho všimli, ten sv.. Matouši, když už mluvíme o soudu Krista Soudce, dává pouze jednu zkoušku příslušnosti ke Kristu nebo jeho odpadnutí. Je to láska projevená Kristu v lidech, za běžných každodenních okolností, v lidských potřebách.
Nakonec tedy odpovědnost vůči Bohu spadá do realizované nebo nerealizované lásky, které nás Kristus učil a vštípil do našich srdcí. Slova Kristova evangelia o univerzální odpovědnosti za lásku nejsou pro mě jen informacemi o tom, co se stane na konci historie.

Je to volání, kterou mi nyní Kristus adresuje. Volá mi, že bych se měl nyní k Němu pevně postavit. Poslední soud začal v určitém okamžiku Kristovým prvním příchodem na Zemi. Lidé jsou pro něj nebo proti němu.

A každý den čelím výběru. Vždy musím zaujmout konkrétní postoj ke Kristu a Jeho evangeliu. Jeho druhý příchod na Zemi to odhalí, co jsem si celý život vybírá.

Jak odpovím Bohu ?

Pomalu se ze mě stává dospělý člověk. Chystám se vstoupit do plného dospělého života. Každý den budu čelit výběru : pro nebo proti Kristu. Odpovědnost za mé činy nikdy nekončí. Kristův příchod ve slávě to odhalí, co jsem si celý život vybírá.

Můj konečný osud tedy závisí na celém mém životě, vedeni s pocitem odpovědnosti. V tomto mě nikdo nemůže nahradit ani doplnit. Jak budu odpovídat Bohu po celý svůj život ? Poslední stránka tohoto katechismu otevírá celý můj život jako spolupráce s Kristem. Co budu dělat ?

■ Pamatujte si :

59. „Wierzę w Jezusa Chrystusa, kteří přijdou znovu ve slávě, aby soudili živé a mrtvé, a jeho království nebude mít konce “.

60. "Všechno, co jsi udělal jednomu z nejmenších z těchto mých bratrů, Udělal jsi mi.

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *