Kristus, zvednutý nad nebesa, je Pánem vesmíru

Kristus, zvednutý nad nebesa, je Pánem vesmíru

Čtyřicet dní po vzkříšení slavíme Nanebevstoupení. V kostele čteme v tento den začátek Skutků apoštolů, které vyprávějí o této události.
Jaký je správný obsah tohoto čtení ? Vypráví o odchodu Krista k Otci, víme, že Kristus slíbil apoštolům, aby s námi zůstali navždy. Slyšíme o Kristově výstupu do nebe, ale divíme se, je to opravdu o stoupání nad zemí. Co znamenají slova z ,,Vyznání víry " : "Vystoupil do nebe.", sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího “ ?

Ježíš Kristus, pán vesmíru

Pro úplné pochopení toho, co nám Bůh zjevuje při čtení Skutků apoštolů, přečíst úryvek ze St.. Pavla Efezanům, který se také čte na svátek Nanebevstoupení Páně :
"Bůh našeho Pána Ježíše Krista.", když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po pravici na nebeská místa, dal všechno pod nohy, a učinil z něj hlavu Církve nade vše, což je Jeho tělo, Jsou toho plné, který naplňuje vše všemi prostředky “ (Srov 1, 17.20.22-23).

Bůh nejlépe odhalil svou moc a slávu, když vzkřísil Krista z mrtvých. A slova : "Posadil ho po jeho pravé ruce.", na nebeských místech…" znamenat, že Bůh povýšil Ježíše nade vše stvoření. Dal všechno pod svou vládu. Ježíš Kristus je tedy Pán (Kyrios) celý vesmír. Otec Mu udělil nejvyšší slávu, a tak reagoval na svou velkou lásku projevenou v poslušnosti Otcovy vůle.

Událost nanebevstoupení je zjevením Kristovy slávy, náš pán. Proto, když čteme v kostele na Nanebevstoupení Páně, že Kristus vstal v přítomnosti apoštolů a mrak jim ho vzal z dohledu (Dz 1, 9), Sám Bůh nám zjevuje tento obraz, že Kristus jako člověk byl povýšen nad anděly, sedí „po pravici Boží“ (Rz 8, 34), tj. ve slávě Otce.

V dopise sv.. Petere, najdeme jiný obrázek. Svatý.. Piotr píše, že Kristus „šel dokonce oznámit (spása) duchové uvěznění ve vězení…“ (1 P 3, 19), to znamená v propasti. Stejný obraz najdeme v „Apoštolském vyznání“ ve slovech „sestoupil do pekla“, to znamená do propasti. Církevní otcové hovoří o Ježíšově sestupu do podsvětí.

Všechny tyto výrazy hovoří o stejné pravdě, že Ježíš Kristus je Pánem všeho stvoření, stejně jako tito lidé, kdo existoval a zemřel, než přišel na Zemi a zachránil svět. Obrázek Ježíše vznášejícího se nahoru, jako obraz Krista sestupujícího na zem, to souvisí s obrazem struktury vesmíru (vesmír), co měli současníci autorů novozákonních knih. Podle těchto představ se vesmír skládal z ploché Země, podsvětí a nebe, umístěný nad modrou klenbou. Ačkoli se naše chápání struktury vesmíru změnilo - pravda vyjádřená na těchto obrázcích je pro nás dnes důležitá : Ježíš Kristus je Pánem vesmíru.

Ježíš Kristus je Pánem Církve

V dopise, kterou jste si přečetli na začátku, Svatý. Paweł také píše, že Bůh „vložil pod něj všechny věci (Kristus) chodidla, a učinil jej ze všeho nejvíc hlavou Církve, což je jeho tělo “. To znamená, že Ježíš Kristus je Králem všeho stvoření a Pánem Církve. Skrze Ducha svatého pokračuje v díle spásy v dnešní Církvi, kterou založil na zemi. Je neviditelnou hlavou této církve. Kristus prostřednictvím své církve sjednocuje a transformuje svět.
Čtyřicátý den po Velikonocích tedy slavíme Nanebevstoupení Páně v církvi. Tato oslava nám to připomíná, že živý a vítězný Kristus přebývá se svým Otcem v nebi. Ale zároveň nám to tento svátek říká, že Kristus vládne a stará se o církev. Vzestupem skončilo období viditelné Kristovy přítomnosti mezi lidmi, ale Kristus zůstává mezi svým lidem, i když jiným způsobem, duchovním způsobem, pro oči nepostřehnutelný, skutečné přesto.

Jak odpovím Bohu ?

Ježíš Kristus je vzkříšen a vyzdvižen pro naši spásu. Je Pánem „podsvětí“., Země a nebe “, Pán celého vesmíru. Je také mým Pánem. Skutečně stavím autoritu Ježíše Krista nad všechny autority? ? Opravdu ho poslouchám a naplňuji Jeho učení? ? Jak často se setkávám s Kristem přítomným v Církvi ?

Na Svátek Nanebevstoupení si budu vědom zvláštním způsobem sám sebe, že mi Bůh zjevuje Kristovo oslavení a můj vztah s ním v církvi, jehož Hlava je On.

Ježíš Kristus, Pán vesmíru, Chválím slovy církevní hymny „Chválíme tě Bože“ :

"Zlomil jsi bránu smrti.", třel její výprask na mouku denně, a rajská země života, otevřeli jste se sami sobě.

Sedíte po pravici Boží. Ve slávě Otce, jediného Syna,

Ale když zazní divoká trubka, přijdeš soudit lidské skutky.

Prosím, sluhové milosti nehodní, Pomoc, smýt hřích, který skvrny,

Jakmile jste nás vykoupili ze zločinu, drahá její Krev v potocích

■ Pomyśl:

1. O czym mówi nam czytanie z Dziejów Apostolskich w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ?
2. Jak możemy zrozumieć obraz wniebowstąpienia Jezusa w świetle Listu św. Pavla Efezanům (1, 17-23) ?
3. Co mówi św. Petra o záchraně lidí, kteří žili před narozením Krista ?
4. Z jakim wyobrażeniem o kosmosie związane są obrazy biblijne „wniebowstąpienia” i „zstąpienia do otchłani” ?
5. Kim dla Kościoła jest Jezus Chrystus według Listu św. Pavla Efezanům ?

■ Zapamiętaj:

46. Co Bóg objawił przez wydarzenie wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa ?
Prostřednictvím události nanebevstoupení Ježíše Krista Bůh zjevil, že Kristus jako člověk je Pánem celého vesmíru.

47. Kto jest Głową Kościoła ?
Ježíš Kristus je hlavou Církve.

■ Zadanie :

1. Przeczytaj z Listu św. Paul Philovi 2, 9-10 a porovnat obsah těchto veršů s učením o Ježíšově vzestupu a sestupu do propasti.
2. Jakie zwyczaje do dziś zachowywane przypomina ci wyrażenie : „Sedí na pravou ruku“ ?

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *