Mariina účast na spásném zprostředkování Krista

Mariina účast na spásném zprostředkování Krista

Celý Ježíšův život na zemi byla poslušnost Otci z lásky. Mluvil : "Vždycky to dělám.", co ho těší “ (J 8, 29). Plněním vůle Otce zachránil všechny lidi.
Prostřednictvím oběti poslušnosti na kříži usmířil lidi s Bohem. Jako „druhý Adam“ v našem jménu projevoval Otci nejdokonalejší lásku. Tak se stal jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi.
Je tak snadné milovat Boha a poslouchat ho jako Ježíše Krista? ?
Každý by měl spolupracovat s Ježíšem Kristem.
Kdo z lidí poprvé a nejdokonaleji spolupracoval s Kristem na díle spásy? ? Kdo by nejlépe napodoboval Jeho poslušnost Otcově vůli ?

Marie spolupracuje s Kristem na díle spásy

Josef a Marie přinesli Ježíše do jeruzalémského chrámu, aby jej podle zákona té doby zasvětil Bohu. Potom s Marií promluvil muž jménem Simeon :
"Hle, tento je určen k pádu a povstání mnoha v Izraeli a ke znamení.", proti kterému se postaví. A meč probodne tvou duši “ (Luke 2, 34-35).
Podle slov Simeona slyší Marie oznámení o utrpení Matky a Syna. její Syn, Ježíš Kristus, bude to, které někteří budou následovat se vší oddaností, ostatní na druhé straně proti němu budou bojovat, postaví se proti němu. Ježíšův život bude proto v utrpení bohatý, ale bude to spásné utrpení, protože to lidem přinese smíření s Bohem. Marie se bude podílet na tomto spásném utrpení svého Syna.
Během Zvěstování Marie souhlasila se spoluprací s Kristem na díle spásy. Pak to možná úplně nechápala, co ji čeká, ale ona plně důvěřovala Bohu. Ona řekla : "Aj, já jsem služebnice Páně.", ať se mi to stane podle tvého slova " (Luke 1, 38). Díky Simeonovu proroctví lépe chápala vůli Otce. Nevyhýbá se předpověděným utrpením. Věrně spolupracovala s Kristem
na celý život. Zůstala s ním v lásce k Otci a k ​​lidem. Následovala ho. Ukázala lidem laskavost, stejně jako on. Trpěla s ním až do konce. Vidíme ji pod křížem, kde se nakonec naplní Simeonovo proroctví. Neopouští Ježíše v nejtěžší hodině svého života. Je s ním, když na kříži dává život novému Božímu lidu - lidu Nové a věčné smlouvy.
Proto nás Rada učí, že : „Svatá Panna pokračovala ve své pouti víry a věrně udržovala své spojení se svým Synem až po kříž, na kterém, bez Božího nařízení se to nestalo (pro. J 19, 25), Nejhlubší trpěla se svým jednorozeným a byla spojena s jeho obětí v jejím mateřském duchu…“ (KK 58). Takže Mary, Ježíšova matka, spolupracovala s Kristem po celý jeho pozemský život. Moment, když se Kristovou smrtí zrodila církev, Jako matka začala Marie spolupracovat s Kristem, jediný prostředník, život a spása v církvi. Stále se účastní Kristova zprostředkování. Rada nám tuto pravdu připomíná, to : Názvy se používají pro Pannu Marii : Obhájci, Pomoc křesťanů, Pomocníci (Zprostředkovatelé). Takovým titulům rozumíte, že nic nezbavují nebo nezvyšují důstojnost a účinnost Kristova jednání, jediný prostředník “ (KK 62).

Církev ctí Marii v její spolupráci a soucitu s Ježíšem Kristem

Církev nazývá Marii Matkou Bolestnou a Královnou mučedníků. Ctím její velké utrpení, vzpomínat na proroctví o Simeonovi (Luke 2, 34-35), uprchnout do Egypta (Mt. 2, 13-15), Ježíš ztratil v Jeruzalémě (Luke 2, 44-45), setkání s Ježíšem na cestě na Golgotu a na kříži (J 19, 25), odstranění z kříže a pohřeb (Mt. 27, 9-60). Církev ctí utrpení Marie, Matky Boží v den 15 září, na svátek Bolestné Panny Marie. Přemýšlí o radostných a bolestivých tajemstvích růžence. Zpívá o nich v mariánských písních. Zírá na ně během „křížové cesty“ a „hořké lítosti“. Existuje dokonce zvláštní pobožnost zvaná „Korunka Sedmibolestné Panny Marie“.
Uctěním Panny Marie Bolestné církev zdůrazňuje účast Marie na Kristově spásném utrpení. Představuje nám ji jako vzor lásky k Bohu a k bližnímu. Musíme ji následovat při přijímání utrpení ve spojení s Kristem. Musíme se od ní poučit, jak plnit vůli Otce. Spolu s ní máme plnit stále lepší a lepší úkoly vůči světu vyplývající z našeho spojení s Kristem.
26 srpna 1969 rok, na svátek Panny Marie Čenstochovské, ks. Kardinál Stefan Wyszyński, Primas Polska, zavolal kněze a věřící, sešli v Jasné Hoře, aby se mohli stát Mariinými pomocníky, a tím napodobovat Marii ve spolupráci s Kristem. Mariina pomocnice chce svým skutkem dobra překonat zlo, urychlovat stále více okamžik totálního vítězství dobra nad zlem. Chce se spojit s Kristem v jeho utrpení a zkušenostech, jak to uvěřila jeho matka, toto utrpení v sobě skrývá šetřící sílu.

Jak odpovím Bohu ?
Maria vzatá do nebe nepřestala spolupracovat na Kristově spásném díle. Díky své mateřské lásce se o nás nyní stará, „Bratři jeho Syna, stále poutníci a vystaveni těžkostem a nebezpečím “ (KK 62). Chce jen jednu věc, abychom mohli přijít do vlasti, do domu Otce.
Je pro nás vzorem víry a lásky a dokonalého spojení s Kristem. Je pro nás „příkladem mateřské náklonnosti, který by měl oživit všechny, kteří spolupracují na regeneraci lidí v apoštolské misi církve “ (KK 65). Musíme ji napodobit.
Na svátek Matky Boží, zejména na dovolené 15 září, když ji ctíme jako naši Bolestnou matku, Budu se od ní učit, jak spolupracovat s Kristem. zeptám se jí, aby mě podporoval v následování Ježíše Krista, a především jeho poslušnost a láska k Otci a dobrota k lidem.

■ Mysli:

1. Jakie proroctwo wypowiedział Symeon w świątyni jerozolimskiej ?
2. Kiedy Maryja wyraziła swoją zgodę na współpracę z Chrystusem w dziele zbawienia ?
3. W jaki sposób współdziałała Maryja w zbawczym dziele swego Syna ?
4. Kiedy w życiu Maryi wypełniło się w całej pełni proroctwo Symeona ?
5. Kiedy w liturgii czcimy Matkę Bożą Bolesną ?

■ Zapamiętaj:

41. Jak Maryja współpracowała z Chrystusem w dziele zbawienia ?
Marie spolupracovala s Kristem na díle spásy prostřednictvím své poslušnosti a lásky.

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *